• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” – zwiększ konkurencyjność swojej firmy!


Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” – zwiększ konkurencyjność swojej firmy!

Od kilkunastu lat mamy możliwość otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej – finansowanie własnej działalności gospodarczej stało się prostsze, Polacy stali się świadomi korzyści płynących z dofinansowań, a jednak często spotykamy się z biernością przedsiębiorców w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Ponieważ może to być efekt niewystarczającego poziomu wiedzy na temat obecnie prowadzonych programów, chcielibyśmy podzielić się z Tobą informacjami obejmującymi zakresem Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”!

Głównym celem konkursu – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty unijne są ogromną szansą dla przedsiębiorców, gdyż stanowią dodatkowe źródło finansowania, które pozwala firmom na realizowanie inwestycji po znacznie niższym koszcie.

Typy projektów

Konkurencyjny rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego ulepszania swoich produktów, a to z kolei oznacza konieczność przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych, aby zaspokoić rosnące wymagania konsumentów. Wprowadzanie innowacji i nowych produktów na rynek może być kosztownym przedsięwzięciem, dlatego też Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, obejmujące swoim zakresem wydatki inwestycyjne, usługi doradcze bądź eksperymentalne prace rozwojowe, jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy poszukującej środków do finansowania swojej działalności.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty nabycia:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości
 • robót i materiałów budowlanych
 • wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

W zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne
 • operacyjne – w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych, które ponoszone są bezpośrednio wyniku realizacji projektu.

Dotacje w zakresie usług doradczych obejmują między innymi koszty związane z opracowaniem strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny oraz wsparcie w zakresie przygotowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów w ramach programu Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca musi zadeklarować, że osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa zgłaszające chęć udziału w projekcie Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, poza wymaganiami formalnymi, będą oceniane między innymi na podstawie następujących kryteriów merytorycznych:

 • Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
 • Innowacyjność produktu
 • Przygotowanie projektu do realizacji
 • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu
 • Projekt wpisujący się w Krajową Inteligentną Specjalizację ( zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne, gospodarka odpadami, innowacje technologiczne i procesy przemysłowe)

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”- kluczowe informacje

Maksymalna wartość dofinansowania, którą można uzyskać wynosi 20 mln PLN, w tym 450 tys. PLN na prace rozwojowe i 500 tys. PLN na usługi doradcze.

Minimalny procent wkładu własnego na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a na eksperymentalne prace rozwojowe 65% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców i 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Należy pamiętać, że przy procedurze ubiegania się o dotacje unijne warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy kompleksowo przygotowują dokumentację związaną z pozyskiwaniem dofinansowań. Conquest Consulting pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych, poprzez badania rynku i analizę konkurencji. Dzięki nam otrzymasz informacje na temat trendów występujących w danej branży oraz o kluczowych konkurentach. Pomożemy Ci stworzyć strategię marketingową, aby dotrzeć do potencjalnych klientów oraz zachować dotychczasowych. Wskażemy Ci, według jakich zasad przedsiębiorstwo powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadzić swoją działalność oraz dążyć do maksymalizacji zysku.

Karolina Popławska

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx