• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Badania na rynek – dotacje unijne na innowacyjne pomysły


Badania na rynek – dotacje unijne na innowacyjne pomysły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dotacje unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dotyczy on dofinansowania projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacje unijne i ich wartość

Wniosek o dofinansowanie na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek można składać w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek wynosi 500 mln PLN – 49,73 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Dla projektów zlokalizowanych w pozostałych regionach Polski 450,27 mln PLN . Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dotacje o maksymalnej wartości 20 mln PLN, w tym 450 tys. PLN na prace rozwojowe i 500 tys. PLN na usługi doradcze.

Kryteria oceny wniosków

W celu uzyskania dotacji należy spełnić określone warunki. Poza ogólnymi wymogami formalnymi przy ocenie wniosków ważne będą również następujące kryteria oceny merytorycznej:

  • projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • przygotowanie projektu do realizacji,
  • innowacyjność produktu,
  • potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.

Preferencje przewidziano dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację. To znaczy w takie obszary jak: zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami czy innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Typy projektów

Projekty w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, na które można ubiegać się o dofinansowanie, muszą mieć charakter inwestycyjny, a ponadto polegać na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów o poziomie innowacyjności co najmniej na skalę krajową.

 

Anna Michoń

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *