11.08.2020

Russland - noch Europa oder schon Asien?

Jest wiele powo­dów, dla któ­rych zde­cy­do­wana więk­szość naszego spo­łe­czeń­stwa ma nega­tywne podej­ście do Ros­jan oraz ich kul­tury. Nie­które z nich, takie jak względy histo­ryczne, są cał­kiem zro­zu­miałe — w końcu ciężko jest nam pałać sym­pa­tią do nar­odu, który w XVIII wieku przy­własz­czył sobie nasze tereny a nie­całe dwie­ście lat póź­niej oku­po­wał nasz kraj, hamu­jąc wzrost gospo­dar­czy. Przy­znać jed­nak trzeba, że Rosja­nie i Polacy, nale­żący do jed­nego kręgu kul­tu­ro­wego mają zde­cy­do­wa­nie wię­cej wspól­nego niż wiele innych naro­dów europejskich.

Nasza wspólna histo­ria nie jest być może przy­kła­dem uda­nej współ­pracy, lecz nikt nie zaprze­czy, iż nasze świa­to­po­glądy oraz podej­ście do życia zawo­do­wego bar­dzo się mię­dzy sobą nie róż­nią. Fakt ten spra­wia, że eks­port do jed­nego z naj­więk­szych kra­jów na świe­cie, któ­rego naród jest nam tak bli­ski, może być dla pol­skich przed­się­bior­ców prze­pustką do osią­gnię­cia sukcesu.

Aby to jed­nak stwier­dzić obiek­tyw­nie należy spraw­dzić czy wskaź­niki świad­czące o sytu­acji w rosyj­skiej gospo­darce potwier­dzają tą tezę. PKB tego kraju rosło od roku 2006 nie­ustan­nie aż do feral­nego roku 2009, odno­to­wu­jąc prze­ciętny wzrost o 7% rok­rocz­nie. Na jesz­cze wyż­szym pozio­mie kształ­to­wała się nie­stety infla­cja, któ­rej poziom nie spa­dał od roku 2003 poni­żej 8%. Pod uwagę wziąć należy także struk­turę rosyj­skiej gospo­darki, która nie zmie­nia się od wielu lat — choć usługi sta­no­wią coraz więk­szy odse­tek PKB to prze­mysł wciąż jest tam bar­dzo waż­nym jej ogni­wem, sta­no­wią­cym aż 37% PKB. Rosja jest też waż­nym ele­men­tem mię­dzy­na­ro­do­wej wymi­any han­dlo­wej, a jej towa­rami eks­por­to­wymi są przede wszyst­kim surowce ener­ge­tyczne takie jak gaz ziemny i ropa naf­towa. Co zaska­ku­jące, naj­wyż­szy poziom PKB per capita odno­to­wuje się w regio­nach wschod­nich, gdzie zde­cy­do­wana więk­szość z nas by się tego nie spo­dzie­wała. Wskaź­nik ten w regio­nach zachod­nich, tery­to­rial­nie bliż­szych Unii Euro­pej­skiej, jest zde­cy­do­wa­nie niż­szy, nie bio­rąc oczy­wi­ście pod uwagę okręgu moskiewskiego.

Chcąc jed­nak eks­por­to­wać na ten rynek, pol­ski przed­się­biorca wziąć musi pod uwagę spore zróż­ni­co­wa­nie rosyj­skiego spo­łe­czeń­stwa. Jest ono szcze­gól­nie duże pod wzglę­dem pocho­dze­nia etnicz­nego — rodo­wici Rosja­nie sta­no­wią nie­całe 80% — pozostałe 20% to róż­no­rodne nar­ody wschod­niej Europy i Azji środ­ko­wej. Rów­nież zróż­ni­co­wa­nie wyzna­niowe jest w tym kraju bar­dzo wyso­kie — zgod­nie z wyni­kami róż­nych badań, chrze­ści­ja­nie sta­no­wią tu jedy­nie ok. 70% popu­la­cji, z czego ponad 50% z nich to pra­wo­sławni. Kole­jne 15% spo­łe­czeń­stwa sta­no­wią muzuł­ma­nie, a pozo­stały odse­tek to wyz­nawcy reli­gii nie­odwo­łu­ją­cych się do poję­cia bogów, jak np. buddyzmu.

Wszyst­kie te cechy spo­łe­czeń­stwa oraz fakt, iż coraz czę­ściej zaczyna ono czer­pać ze wzo­rów Europy zachod­niej mają znaczny wpływ na jego pre­fe­ren­cje i spo­sób doko­ny­wa­nia zaku­pów. Jak wynika z raportu opu­bli­ko­wa­nego na por­talu pmo​ney​.ru aż 80% Ros­jan nabywa wiele bez­u­ży­tecz­nych rze­czy, co świad­czy o rosną­cym pozio­mie kon­sump­cji tego spo­łe­czeń­stwa i ma pozy­tywny wpływ na poziom uzy­ski­wa­nego przez kraj dochodu. Rów­nie pozy­tyw­nym czyn­ni­kiem jest wzrost ilo­ści spo­łe­czeń­stwa zamiesz­ku­ją­cego mia­sta — obec­nie wskaź­nik urba­ni­za­cji wynosi 73,1% i spo­dzie­wany jest jego wzrost przez kil­ka­na­ście następnych lat.

Chcąc jed­nak eks­por­to­wać jakie­kol­wiek pro­dukty pol­ski przed­się­biorca wziąć pod uwagę powi­nien duże zróż­ni­co­wane tery­to­rialne tego kraju. Musi on wyróż­nić regiony, na któ­rych popyt na jego pro­dukty może być naj­więk­szy, gdyż każdy z nich ma swoją spe­cy­fikę. Spore są także róż­nice w stop­niu zamoż­no­ści spo­łe­czeń­stwa, się­ga­jące naj­wyż­szych pozio­mów w sercu kraju — Moskwie. Na dru­gim bie­gu­nie znaj­dują się nie­wiel­kie mia­steczka, mające do kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy miesz­kań­ców, utrzy­mu­ją­cych się z pracy w jed­nym zakła­dzie prze­my­sło­wym — tak zwane ‘mono­go­rody’ są w chwili obec­nej zmorą rosyj­skich władz, które nie potra­fią sobie pora­dzić z upa­da­ją­cymi fabry­kami, sta­no­wią­cymi źródło utrzy­ma­nia dla całego mia­sta. Stają się on powoli wiel­kimi blo­ko­wi­skami, stra­szą­cymi nie tylko swoim wyglą­dem, lecz także bra­kiem per­spek­tyw oraz powszech­nie panu­ją­cym ubóstwem.

Mimo tych pro­ble­mów, z któ­rymi bory­kają się obec­nie Rosja­nie, wiele jest regio­nów atrak­cyj­nych dla naszych pol­skich przed­się­bior­ców. Podo­bień­stwo kul­tu­rowe, dzięki któ­remu łatwiej jest nam podej­mo­wać z nimi współ­pracę spra­wia, że roz­po­czę­cie eks­portu do Rosji jest ogromną szansą dla kra­jo­wych firm. Należy jedy­nie tej szansy nie zmar­no­wać i dokład­nie prze­ana­li­zo­wać gdzie naj­bar­dziej opłaca nam się sprze­da­wać swoje wyroby.

Siehe andere Einträge

Marketing in einem kleinen Unternehmen
Marketing

Marketing für kleine Unternehmen. Welche Maßnahmen sind im Jahr 2022 zu ergreifen?

Mehr sehen
Wie man die Geschäftsabläufe verbessert
Unternehmensführung

10 Wege zur Verbesserung Ihres Unternehmens

Mehr sehen
poley.me
Neuerungen

Poley.me - die innovative Bar der Zukunft

Mehr sehen