11.08.2022

PEST analysis as part of market research

Key information:

 • Autorstwo koncepcji analizy PEST przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi.
 • Analiza PEST służy do oceny czterech rodzajów czynników zewnętrznych (politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych) w odniesieniu do sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa.
 • Analiza PEST pomaga określić, w jaki sposób wymienione czynniki mogą wpłynąć na wyniki i działalność firmy w perspektywie długoterminowej.
 • Bardziej rozbudowana wersja analizy PEST przedsiębiorstwa, to analiza PESTEL, która dodatkowo bierze pod uwagę czynniki środowiskowe (Environmental) oraz czynniki prawne (Legal).
 • The three main stages of PEST analysis are: identifying the relevant factors relating to each segment of the environment, assessing the impact of each factor on the organization's performance, and determining the relationship between the company and its macro environment.
 • When analyzing political factors, it is important to consider all issues related to the political and legal situation of the country in which the company operates or plans to operate.
 • The analysis of economic factors should include information on the country's economic situation.
 • Do czynników społeczno kulturowych zaliczają się kwestie związane z demografią danego kraju.
 • When analyzing technological factors, the country's level of innovation is taken into account.
 • Once the factors in the company's macro environment have been identified, it is necessary to assess which of them will have a positive (opportunities) and which will have a negative (threats) impact on the company's operations.
 • The purpose of conducting a PEST analysis is to take a bird's-eye view of the organization, allows you to take appropriate action to improve the overall health of the company, strengthen its position in the market and gain a competitive advantage.
 • The most commonly conducted along with PEST analysis are SWOT analysis and Porter's 5 forces analysis.
 • PEST analysis is a valuable tool when building an organization's operations strategy.

Details below!

What is a PEST analysis?

PEST analysis is used to assess four types of external factors (political, economic, sociocultural and technological) in relation to a company's business situation.

One of the tools used to analyze macro environment of the company is the PEST analysis. The authorship of this concept is attributed to Harvard professor Francis Aguilar, who described a tool called ETPS (later renamed PEST) in 1967 in his book "Scanning the Business Environment."

The name is an acronym for four English words that stand for particular groups of factors from a company's environment. These are: political factors (Political), economic factors (Economic), sociocultural factors (Social/Socio-cultural) and technological factors (Technological). An entrepreneur planning to do business in a particular market should consider each of the above-mentioned environments.

Funkcjonuje również bardziej rozbudowana odmiana analizy PEST, która dodatkowo bierze pod uwagę czynniki środowiskowe (Environmental) oraz czynniki prawne (Legal). Wówczas analiza nazwana jest PESTEL.

Stages of PEST analysis

The PEST analysis consists of three main stages.

 1. Identification of relevant factors for each segment of the environment.
 2. Ocena wpływu każdego z czynników analizy PEST na funkcjonowanie organizacji.
 3. Określenie zależności między przedsiębiorstwem a jego makrootoczeniem.

Analiza PEST krok po kroku - przykład

Aby w łatwo przyswajalny sposób przedstawić poszczególne kroki analizy, przedstawiono przykład analizy PEST dla firmy produkującej sprzęt rehabilitacyjny, która planuje wejść na obcy rynek. Analiza PEST powinna być rozpoczęta od określenia poszczególnych aspektów mogących wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na danym rynku. Powinny być one podzielone według poszczególnych segmentów otoczenia.

Political factors

Jak sama nazwa wskazuje, na tym etapie analizy PEST pod uwagę powinny być wzięte wszelkie kwestie związane z otoczeniem politycznym oraz prawnym kraju, w którym planowana jest działalność. Producent sprzętu rehabilitacyjnego powinien zatem przyjrzeć się:

 • The country's political stability,
 • tax system,
 • Issues related to importing medical equipment in a country (if planning to operate in a foreign market),
 • the process of registration and marketing of medical equipment in the country (relevant administrative bodies, required documents, time and cost of registration, the need for an authorized representative),
 • regulations related to the hiring of employees.

Analiza czynników politycznych pozwala poznać system przepisów regulujących działania firmy w danym kraju.

Economic factors

This part of the PEST analysis should include information on the economic situation of the country where you plan to open a business. This includes such data as:

 • interest rate levels,
 • inflation,
 • economic growth,
 • unemployment rate.

Oprócz tego, aby analiza PEST była bardziej dostosowana do profilu działalności przedsiębiorstwa użytego jako przykład, może obejmować ona dane związane z otoczeniem ekonomicznym rynku sprzętu medycznego – jego wartość, prognozy z nim związane i trendy na nim panujące.

 

Czynniki społeczno-kulturowe

Do czynników społeczno-kulturowych zaliczają się kwestie związane z demografią danego kraju. Poddane analizie są:

 • The stage of demographic development of society (birth and death rates),
 • Consumers' preferred lifestyle,
 • traditions and customs,
 • education level,
 • shopping habits,
 • health awareness,
 • prevailing family structure,
 • The public's attitude toward foreign and domestic goods.

These factors have a major impact on the business. In Iran, for example, disability is seen as a cause for shame, and people with disabilities are hidden, so demand for rehabilitation equipment is low.

Technological factors

Podczas analizy czynników technologicznych analizy PEST wzięte pod uwagę powinny być takie aspekty, które pozwolą poznać poziom technologiczny danego rynku. W przypadku producenta sprzętu rehabilitacyjnego, powinno się przeanalizować czynniki, takie jak:

 • The country's level of innovation,
 • All kinds of tax incentives related to R&D activities,
 • The existence of new technologies that the company can use,
 • competitors' access to new technologies that can modify their products,
 • priority areas targeted by the country's innovation policy.

Otoczenie technologiczne ma szczególne znaczenie dla organizacji, która planuje na danym rynku otworzenie zakładów produkcyjnych. Jeśli ekspansja geograficzna ma na celu jedynie sprzedaż produktów za granicę, czynniki technologiczne na obcym rynku nie są tak kluczowe.

Arkusz metody PEST

If you are facing the challenge of preparing a PEST analysis, the following worksheet may be helpful for you!

Identyfikacja zagrożeń i szans oraz działań firmy

Po określeniu czynników występujących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa należy ocenić, które z nich będą miały pozytywny (szanse), a które negatywny (zagrożenia) wpływ na działalność firmy. Do szans dla producenta sprzętu medycznego można przykładowo zaliczyć krótki proces rejestrowania tego typu produktów czy rosnąca świadomość zdrowotną społeczeństwa. Zagrożeniem może być np. wcześniej już wspomniane podejście do osób niepełnosprawnych w Iranie czy brak refundacji sprzętu medycznego przez publiczną służbę zdrowia.

The final step in the PEST analysis is to identify actions to take advantage of existing opportunities and avoid risks.

If you need support in conducting a market analysis, contact us!
  I accept regulations


  Send

  What is the purpose of conducting a PEST analysis?

  Taking a bird's-eye view of the organization allows you to take appropriate action to improve the overall health of the company, strengthen its position in the market and gain a competitive advantage. Dodatkowo zdobyte podczas analizy PEST informacje mogą pomóc w generowaniu większych zysków i uniknięciu porażek.

  Ważne decyzje w życiu firmy nie powinny być podejmowane pod wpływem impulsu czy intuicji, powinny być natomiast poparte konkretnymi informacjami i poprzedzone odpowiednimi badaniami rynku. W celu otrzymania analizy macro environment of the company warto zwrócić się do firmy doradczej specjalizującej się w tego typu usługach. Poprawnie przeprowadzona analiza PEST pomoże przedsiębiorcy podjąć trafne decyzje co do rozwoju jego działalności.

  If you need to analyze the market in which you operate and do not know how to do it, check out how we helped To our customers in a similar situation.

  When is PEST analysis used?

  PEST analysis is a particularly helpful tool for companies that are just starting out or planning to expand into foreign markets. Analysis makrootoczenia firmy jest działaniem wartym podjęcia również w sytuacji, gdy organizacja zmaga się z utratą pozycji na rynku, zmniejszeniem się zysków lub ogólnym spadkiem kondycji przedsiębiorstwa.

  Gdzie szukać informacji do analizy PEST?

  W celu odnalezienia informacji przydatnych do przeprowadzenia analizy PEST, warto skorzystać z:

  • Yearbooks and guides of the CSO and the CSO (Provincial Statistical Office),
  • prospectuses,
  • banking publications,
  • Training, seminars and conferences,
  • Companies' annual reports,
  • publications of scientific institutions,
  • mass media,
  • statute books,
  • trade journals,
  • web portals,
  • fairs and exhibitions.

  Należy pamiętać, że każde źródło, z którego czerpie się informacje, powinno zostać zweryfikowane. Takie działanie pozwoli na uniknięcie błędów podczas przeprowadzania analizy PEST, gwarantując jej rzetelne wyniki.

  Other useful business analysis

  Często do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa używa się analizy PEST we współpracy z innymi narzędziami, co zapewnia jasne zrozumienie sytuacji i pozwala powiązać czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej przeprowadzane wraz z analizą PEST są:

  Arkusz analizy 5 sił Portera

  Analiza PEST jest cennym narzędziem podczas budowania strategii działania firmy

  Prawidłowo przeprowadzona analiza PEST ukazuje, jakie zagrożenia mogą mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Poddanie analizie makroekonomicznego otoczenia organizacji pozwala zdobyć informacje o obszarach, które często są pomijane lub zapomniane. Warto pamiętać, że aby otrzymać najlepszy obraz sytuacji rynkowej, należy przeprowadzić dokładną analizę rynku. Dzięki temu pozyskanie lub utrzymanie silnej pozycji na rynku stanie się prostsze.

  See other entries

  What do lean management and outsourcing have in common?
  Enterprise management

  What do lean management and outsourcing have in common?

  See more
  SWOT
  Market analysis

  SWOT analysis how it works and how to use it in business

  See more
  analysis
  Market analysis

  Altman model - a tool for analyzing the financial health of a company

  See more