11.08.2022

Strategic plan of the company - a condition for success?

Najważniejsze informacje

 • Bez solidnego planu, firmy mogą mieć trudności z osiągnięciem swoich celów. Planowanie strategiczne umożliwia przewidywanie przyszłości, określanie celów i wyznaczanie ścieżki do ich realizacji.
 • Planowanie może mieć różne horyzonty czasowe i zakres – od planów operacyjnych na bieżący rok, przez plany taktyczne na 1-5 lat, do planów strategicznych na więcej niż 5 lat.
 • Kluczowe etapy tworzenia planu strategicznego obejmują analizę środowiska i firmy, określanie potrzeb i celów, wybór strategii, jej wdrożenie i kontrolę efektów.
 • Mimo ryzyka związanego z nieprzewidywalnością przyszłości, dobrze opracowany plan strategiczny dostarcza firmie szereg korzyści, takich jak lepsze zarządzanie zasobami, podejmowanie decyzji, nadzór i redukcja kosztów.
 • Proces planowania strategicznego powinien być skrupulatnie przemyślany i wymaga zaangażowania wielu osób w organizacji. Należy przeprowadzić analizy, które pomogą wyznaczyć cele strategiczne.
 • Stworzenie planu strategicznego powinno to być zadaniem zespołu planowania strategicznego, składającego się z członków organizacji na różnych szczeblach. Możliwe jest również skorzystanie z zewnętrznego doradztwa strategicznego.
 • Misja firmy powinna być kluczowym elementem planu strategicznego, pomagając określić kierunki działania zgodne z jej głównym celem.

A certain country's 1,000-meter running championship will be held next year. Many runners are set to compete, but two are particularly determined to take the top spot on the podium. The first has a training plan written out for each month, clearly defined milestones, and is working with a nutritionist on his diet. In short, he knows what he needs to do to maximize his chances of success. The second runner also cares about winning, but still has no plan. Sometimes he will run a few kilometers, go to the gym once in a while and eat something healthy. However, all his activities are chaotic and rather occasional in nature.

Odpowiedź na pytanie, który z nich ma większe szanse na zwycięstwo, jest oczywista. Posiadanie planu zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu nie tylko w sporcie. Ta prawda odnosi się również do innych dziedzin życia. Nie inaczej jest w przypadku biznesu.

Planowanie strategii firmy, czyli?

Through planning, we design our vision of the future - it is intended to help define goals and choose the right actions to achieve them. Based on the time horizon and the nature of the plan being developed, we distinguish:

 • Operational plan - developed for a maximum of one year, although in practice it is more common to see monthly or quarterly operating plans,
 • Tactical plan - With a time horizon of one to five years,
 • Strategic Plan - mostly developed for a period of more than five years.

O czym pamiętać podczas tworzenia planu strategicznego?

Na szczególną uwagę zasługuje plan strategiczny. Zanim zaczniemy jednak definiować szerzej to pojęcie, należałoby najpierw wyjaśnić, czym jest strategia. Jest to jedno z tych pojęć, które ze względu na szeroki wachlarz interpretacji, posiadają wiele definicji. Przyjmijmy więc, za profesorem Kieżunem, że strategia to zespół decyzji określających perspektywy działalności firmy i jej przewidywane relacje z podmiotami zewnętrznymi. Projektować strategię przedsiębiorstwa znaczy dokonać wyboru działalności, w której chce ono być aktywne oraz określić zasoby niezbędne do przetrwania i dalszego rozwoju.

It is clear from this that developing a corporate strategy is one of the key activities within any organization - regardless of its size.

Proces planowania strategicznego - wyznaczanie celów strategicznych

Strategiczne planowanie obejmuje wiele elementów, ale jednym z najważniejszych jest wyznaczanie celów strategicznych. Dobry plan strategiczny pomaga firmie określić, gdzie chce być w przyszłości i jakie kroki są niezbędne do osiągnięcia tego celu. W ramach planowania strategicznego musi nastąpić ocena mocnych i słabych stron organizacji, zasobów, które ma do dyspozacji, a także obszarów, w których może poprawić swoje działanie. Dobry plan strategiczny zawiera jasno sformułowane cele działania firmy, które są zgodne z misją organizacji i pomagają w realizacji działań strategicznych.

Ważnym elementem planu strategicznego jest również określenie, jakie zasoby organizacji będą potrzebne do realizacji celów. To obejmuje zasoby ludzkie, finansowe, technologiczne i inne, które są niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych. W ramach tego procesu, organizacja powinna mieć również szczegółowy plan działań, który opisuje, jakie kroki zostaną podjęte w celu realizacji strategii. Opracowanie takiego planu wymaga zarówno głębokiego zrozumienia firmy, jak i środowiska, w którym działa.

Co zawiera plan strategiczny firmy?

 • Analiza środowiska, which should include answers to the questions: what is our market? What is our share of that market? Who do we count as substitute competitors and who are our potential competitors? Who are our suppliers and what is their negotiating position? What is the labor market situation? What are the legal regulations affecting our business? At this stage, it is useful to use tools such as Porter's 5 forces analysis or PEST analysis.
 • Analiza przedsiębiorstwa, providing information on: size and profile of production, financial system, incentive system, information flow, research and development expenditures, patents and licenses held, employment, marketing policy and organizational structure of the company.
 • Analiza potrzeb, stanowiącą kluczowy etap tworzenia planu strategicznego. Jakie są nasze cele? Jaki udział w rynku chcemy osiągnąć? Jaki ma być nasz wolumen sprzedaży? Jak chcemy być postrzegani przez klientów i kontrahentów? W jakim kierunku chcemy się rozwijać? W co powinniśmy inwestować? Jak będzie wyglądała nasza firma i otoczenie za 5 lat? Analiza potrzeb musi zawierać odpowiedzi na te wszystkie pytania.

The result of the analysis should be the selection of the right strategy, and then - implementing it throughout the enterprise and controlling the effects.

Jak widać, to nic łatwego. Wymaga niemałego wysiłku intelektualnego oraz poświęcenia znacznych zasobów (pieniędzy, czasu). Ponadto, takie planowanie obarczone jest dużym ryzykiem, jako że nigdy nie możemy być pewni tego, co wydarzy się za tydzień czy dwa, nie mówiąc już o perspektywie kilku lat. Kryzys finansowy, katastrofa naturalna, nagła zmiana preferencji konsumentów czy polityki rządu – każdy z tych czynników może zdezaktualizować cały nasz plan lub chociaż znaczną jego część.

Komu powierzyć stworzenie planu strategicznego?

Zarządzanie strategiczne jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Zarówno mała firma, jak i duża firma potrzebują dobrze opracowanego planu strategicznego, który określa kierunki działania i pomaga w osiągnięciu celów. Stworzenie planu strategicznego to zadanie dla zespołu planowania strategicznego, który składa się z kluczowych członków osób w firmie, zazwyczaj na poziomie zarządzania.

Zespół planowania strategicznego powinien skupić się szczegółowo na planowaniu strategicznym, uwzględniając różne strategie działania, które mogą pomóc firmie osiągnąć swoje cele. Powinien zawierać osoby z różnych obszarów działania organizacji, takich jak finanse, marketing, operacje i zasoby ludzkie. Każdy członek zespołu wnosi unikalne spojrzenie i ekspertyzę, które są niezbędne do opracowania skutecznego planu strategicznego.

W procesie tworzenia planu strategicznego, zespół powinien najpierw określić misję firmy, cele strategiczne i ocenić mocne i słabe strony organizacji. Następnie, powinien opracować plan działania, który pomoże firmie osiągnąć te cele. To może obejmować wszystko, od zmian w strategii marketingowej, przez inwestycje w nowe

Jeśli potrzebujesz wsparcia w stworzeniu planu strategicznego, wypełnij formularz. Skontaktuje się z tobą nasz specjalista, aby ustalić, jak możemy pomóc w strategii twojej firmy.
  I accept regulations


  Send

  Wyznaczanie kierunków działania zgodnych z misją organizacji?

  Podczas tworzenia planu strategicznego, organizacja powinna mieć na uwadze swoją misję. Misja firmy definiuje jej istotę, określa, czym jest i dlaczego istnieje, stanowi podstawowy punkt odniesienia dla wszystkich działań firmy. W procesie planowania strategicznego musi być zawsze obecna, ponieważ pomaga określić kierunki działania zgodne z jej głównym celem. Na podstawie misji, organizacja może szczegółowo planować swoje strategiczne działania, które pomogą jej w realizacji postawionych celów. Takie podejście pozwoli na skuteczne zarządzanie celami organizacji oraz na skoordynowanie działań wszystkich członków zespołu. Ostatecznie, jest to klucz do osiągnięcia celów strategicznych i trwałego rozwoju firmy.

  Co to jest planowanie strategiczne?

  Despite the disadvantages mentioned above, a well-developed strategic plan is of great value to a company. First of all, it sets the direction of the company, explains why the company exists and what it does. It binds together the members of the organization at every level, provides a sense of belonging to an important enterprise and motivates further action. In addition:

  • It helps predict potential problems before they occur so that preventive action can be taken,
  • When problems arise, it makes it easier to resolve them faster
  • With the help of numerous analyses, it facilitates more optimal management of owned resources, thus improving the functioning of the organization
  • Assists management in making better decisions, as they have more complete information about the environment and the company itself
  • Improves oversight and management processes
  • Enables cost reduction and profit increase

  Zatem, czy można odnieść sukces nie posiadając żadnego planu? Być może na krótką metę jest to możliwe, jednak w dłuższym horyzoncie czasowym powierzamy przyszłość naszego przedsięwzięcia losowi i liczymy na to, że będzie nam sprzyjał. Skoro można zredukować ryzyko i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, to czemu by tego nie zrobić?

  The concept of business consulting has emerged in the Polish economy along with private entrepreneurship and the facilitation of business start-ups. The steady increase in the number of small and medium-sized enterprises, of which there are now about 1.5 million in Poland, also means a dynamic increase in competition. The greater it is, the more difficult it is to stay in the market and defeat opponents.

  And which of the athletes are you? The one who trusts only his intuition and counts on luck, or the one who knows exactly what he is doing and has a recipe for success written out?

  Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz problem ze stworzeniem planu strategicznego dla twojej firmy – skontaktuj się z nami. Nasz specjalista odpowie Ci w jaki sposób możemy pomóc twojemu biznesowi na free consultation.

  Wojciech Karas

  See other entries

  Economy

  5 tips to improve cold mailing

  See more
  Economy

  Marketing in the enterprise - its role
  ire

  See more
  Economy

  Feasibility study or business plan? - What opportunities do each offer

  See more