10.05.2021

Mapeo de procesos BPMN: ¿qué es y por qué utilizarlo?

Información clave:

 • Istnieje kilka metod stosowanych w celu modelowania procesów biznesowych, ale najpopularniejszą z nich, stanowiącą obecnie niepisany standard, jest BPMN.
 • BPMN, czyli Business Process Model and Notation jest jednolitą notacją służącą do opisu procesów biznesowych i łączących je relacji.
 • Jednym z głównych celów mapowania procesów biznesowych jest dostarczenie zestawu elementów graficznych, przy pomocy których tworzy się czytelne schematy blokowe do wizualnego modelowania przebiegu procesów biznesowych.
 • Kluczowymi cechami BPMN, które decydują o jej sukcesie, są jej jednoznaczność i uniwersalność.
 • Notacja ta pozwala na tworzenie zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych schematów przepływu.
 • Celem notacji BPMN jest usprawnienie zarządzania procesami biznesowymi, zwiększenie ich przejrzystości i efektywności oraz umożliwienie organizacjom lepszego zrozumienia, analizowania i doskonalenia swoich procesów.
 • Dzięki użyciu notacji BPMN można dojść do lepszego zarządzania procesami biznesowymi i zwiększenia konkurencyjności organizacji.
 • Współpraca między różnymi interesariuszami jest kluczowa dla efektywnego modelowania i doskonalenia procesów biznesowych.
 • Warto skorzystać metody mapowania procesów BPMN, by usprawnić przepływ informacji w firmie i automatyzację wykonywania zadań, a co za tym idzie, poprawić efektywność jej działania.

Más detalles a continuación.

Al observar los cambios que se están produciendo en el mundo empresarial moderno, se aprecia un declive gradual de la popularidad de las estructuras organizativas empresariales tradicionales, funcionales y rígidas, con jerarquías extensas, en las que las actividades se orientan a la ejecución de funciones individuales, como el marketing, las ventas o las finanzas. Están perdiendo su posición en favor de formas de organización con una estructura horizontal en las que predomina un enfoque basado en procesos. Las actividades de estas empresas no se centran en la ejecución de funciones separadas, sino en la gestión de procesos encaminados a maximizar la satisfacción del cliente.

Procesy we współczesnych organizacjach są często bardzo rozbudowane i skomplikowane. Aby zależności między nimi stały się łatwiejsze do zrozumienia, zarówno dla członków organizacji, jak i osób z zewnątrz, stosuje się mapowanie procesów, czyli wyodrębnia się pojedyncze zadania i następnie przedstawia się je w sposób graficzny. Istnieje kilka metod stosowanych w celu modelowania procesów biznesowych, ale najpopularniejszą z nich, stanowiącą obecnie niepisany standard, jest BPMN.

Czym jest BPMN?

BPMN, czyli Business Process Model and Notation jest jednolitą notacją służącą do opisu procesów biznesowych i łączących je relacji. Jednym z jej głównych celów jest dostarczenie zestawu elementów graficznych, przy pomocy których tworzy się czytelne schematy blokowe do wizualnego modelowania przebiegu procesów biznesowych.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie wdrażania innowacji umów się na bezpłatną konsultację, a wspólnie ustalimy, jak możemy pomóc twojemu biznesowi.  Acepto normativa*


  Enviar

  Co sprawia, że notacja ta jest tak ceniona i znajduje tak powszechne zastosowanie?

  Kluczowymi cechami BPMN, które decydują o jej sukcesie, są jej jednoznaczność i uniwersalność. Notacja ta pozwala na tworzenie zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych schematów przepływu. Dzięki swojej standardowej formie graficznej jest zrozumiała dla użytkowników z różnych organizacji, pracujących na różnych stanowiskach – od managerów, przez analityków biznesowych, po programistów. BPMN jest także kompatybilna z kilkudziesięcioma programami do modelowania i automatyzacji procesów, takimi jak np. MS Visio, iGrafx, ARIS czy TIBCO Business Studio.

  Jak utworzyć diagram BPMN?

  Jakie są cele notacji BPMN?

  Notacja BPMN ma na celu zapewnienie jednolitego i zrozumiałego sposobu reprezentacji procesów biznesowych w organizacjach. Do głównych zadań notacji BPMN należą:

  1. Jasna reprezentacja procesów biznesowych: BPMN umożliwia przedstawienie procesów biznesowych w sposób graficzny i intuicyjny. Dzięki temu osoby z różnych dziedzin i poziomów organizacji mogą łatwo zrozumieć, jak przebiega dany proces.
  2. Standaryzacja: BPMN jest standardem branżowym, co oznacza, że ​​jest powszechnie akceptowana i używana w środowiskach biznesowych na całym świecie. Dzięki temu organizacje mogą unikać nieporozumień i błędów wynikających z różnych sposobów reprezentacji procesów.
  3. Komunikacja: notacja BPMN umożliwia efektywną komunikację między różnymi interesariuszami w organizacji, takimi jak menedżerowie, analitycy procesów, programiści i użytkownicy końcowi. Dzięki temu wszyscy mogą być na bieżąco informowani o tym, jakie są procesy i jak funkcjonują.
  4. Automatyzacja: BPMN może być wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych. Procesy zapisane w notacji BPMN mogą być łatwo przekształcane na modele wykonywalne, które można uruchamiać i kontrolować za pomocą oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM).
  5. Optymalizacja: dzięki reprezentacji procesów w formie diagramów BPMN, organizacje mogą łatwiej analizować i optymalizować swoje procesy biznesowe. Mogą zidentyfikować miejsca, w których występują opóźnienia, błędy lub zbędne kroki i podejmować działania mające na celu poprawę efektywności i efektywności.
  6. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji: BPMN może być wykorzystywane do modelowania alternatywnych scenariuszy procesów biznesowych. To pomaga organizacjom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących zmian w procesach.
  7. Łatwe szkolenie: notacja BPMN jest stosunkowo łatwa do nauczenia się i stosowania, co ułatwia szkolenie pracowników i wprowadzanie jej w organizacji.

  Podsumowując, celem notacji BPMN jest usprawnienie zarządzania procesami biznesowymi, zwiększenie ich przejrzystości i efektywności oraz umożliwienie organizacjom lepszego zrozumienia, analizowania i doskonalenia swoich procesów.

  Korzyści z BPMN

  Korzystanie z modelowania BPMN niesie ze sobą wiele korzyści. Kluczową z nich jest przejrzystość, czyli możliwość jasnej reprezentacji procesów biznesowych za pomocą graficznych diagramów, co ułatwia zrozumienie i komunikację. BPMN jest też globalnym standardem, co ułatwia współpracę między organizacjami. Pozwala na automatyzację procesów, co zwiększa efektywność i eliminuje błędy. Tworzenie diagramów procesów pomaga w identyfikowaniu i eliminowaniu zbędnych kroków, poprawiając wydajność oraz jest dużym wsparciem przy podejmowaniu decyzji. Dzięki użyciu notacji BPMN można dojść do lepszego zarządzania procesami biznesowymi i zwiększenia konkurencyjności organizacji.

  Elementy notacji BPMN

  Graficzne elementy używane w notacji BPMN można podzielić na cztery kategorie. Pierwsza z nich to obiekty związane z przebiegiem procesu – działania, czyli zadania, które ma wykonać dana osoba lub system, zdarzenia, oznaczające początek, środek i koniec procesu oraz bramki, zwane też obiektami decyzyjnymi, które opisują ścieżkę przepływu sekwencji w procesie. Drugą stanowią elementy łączące, które służą do spajania obiektów procesu i pokazują jego przebieg. Trzecia kategoria to obiekty grupujące inne elementy. Nazywa się je różnie – zbiornikami lub basenami. Każdy basen dzieli się na dodatkowo na tory, które pokazują zakres obowiązków i lokalizację zdarzeń, które w nim następują. Czwarta grupa to elementy rozszerzające, takie jak różnego rodzaju adnotacje.

  Procesy wyróżniane w notacji BPMN

  W notacji BPMN wyróżnia się kilka rodzajów procesów. Pierwszy z nich to procesy prywatne, określane również terminem „workflow”. Są to czynności wewnętrzne, charakterystyczne dla konkretnej organizacji. Procesy te powinny być przedstawiane w ramach jednego basenu. Jedynymi elementami, które mogą przekraczać granice są komunikaty, służące wymianie informacji między różnymi procesami prywatnymi. Dobrym przykładem takiego procesu jest odbiór korespondencji w firmie – jego elementami są następujące po sobie czynności, takie jak wpłynięcie wiadomości do skrzynki, przygotowanie odpowiedzi i wysłanie wiadomości zwrotnej.

  Kolejnym rodzajem są procesy publiczne. Pokazują one interakcje zachodzące między procesem prywatnym, a uczestnikami spoza niego. Celem tego modelu jest udostępnienie ograniczonych informacji na potrzeby danego procesu. Przykładem może być przepływ komunikatów między dwoma osobnymi basenami – jednym, który zajmuje się odbieraniem wiadomości w Dziale Obsługi Klienta pewnej firmy i drugim, który przedstawia jej klienta.
  En el siguiente modelo, el de colaboración, se presentan dos o más pools que contienen procesos y las interacciones que se producen entre ellos. Utilizando el ejemplo anterior, el evento de envío de un mensaje en el proceso privado "Cliente" se combina con el evento de recepción de un mensaje en el proceso "Servicio de atención al cliente de la empresa".

  Ostatni z modeli, choreografia, opisuje interakcje, które zachodzą pomiędzy co najmniej dwoma uczestnikami procesu. Jednak co ważne, nie opisuje on czynności, które wykonują poszczególni uczestnicy.

  Kto zajmuje się modelowaniem procesów?

  Modelowanie procesów biznesowych to kompleksowy proces, który angażuje różne role i działy w organizacji. Analitycy są kluczowi, zajmują się analizą, projektowaniem i optymalizacją działań za pomocą notacji BPMN. Menedżerowie procesów nadzorują ich efektywność, a inżynierowie wdrażają zmiany oparte na modelach. Dyrektorowie i kierownicy działów podejmują strategiczne decyzje dotyczące procesów. Specjaliści ds. informatyki są odpowiedzialni za automatyzację procesów, a użytkownicy końcowi dostarczają informacje zwrotne. Ta współpraca między różnymi interesariuszami jest kluczowa dla efektywnego modelowania i doskonalenia procesów biznesowych.

  Jak zaplanować proces przy użyciu BPMN?

  Chcąc graficznie przedstawić przebieg procesu przy pomocy notacji BPMN, w pierwszym etapie należy dokonać identyfikacji procesów. W tym celu można skorzystać z metody top-down, w której określa się ogólną działalność organizacji i na jej podstawie wyszczególnia pojedyncze elementy, lub z trudniejszej, ale bardziej precyzyjnej metody bottom-up, w której przebieg procesów formułuje się, bazując na analizie czynności wykonywanych w organizacji.

  El siguiente paso es dividir los procesos en principales y auxiliares. Luego, de todos los procesos, hay que distinguir los que son clave para alcanzar objetivos empresariales concretos. Por último, se crea un mapa de procesos detallado que muestra todas las actividades que lo componen.
  Dobrze przygotowana mapa procesów BPMN pozwala przedstawić nawet najbardziej skomplikowane i złożone procesy biznesowe w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób.

  Merece la pena utilizar este método para agilizar el flujo de información dentro de la empresa y automatizar la ejecución de tareas, mejorando así la eficacia de las operaciones de la empresa.

  Krzysztof Koryl

  Véase otros entradas

  Finanzas

  Optimización de costes: ahorro y eficiencia

  Más información
  Herramientas de apoyo al trabajo a distancia en una empresa - parte 2/3
  Gestión empresarial

  Herramientas de apoyo al trabajo a distancia en una empresa - parte 2/3

  Más información
  investigación cuantitativa y cualitativa
  Gestión

  Investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Cómo funciona?

  Más información