14.02.2021

¿Qué es la consultoría de empresas?

Niezbędną kompetencją przedsiębiorcy i managera jest umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z niepełnych danych i częściowych informacji. Jednak nikt nie jest alfą i omegą, są obszary, które wymagają profesjonalnego wsparcia. W takich sytuacjach pomoże nam profesjonalny konsultant biznesowy.

Teoria kosztu wewnętrznego

Każde przedsiębiorstwo jest uporządkowanym zespołem procesów, których całkowity koszt jest niższy, aniżeli wartość generowanej sprzedaży. Procesy stanowiące o kosztach możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze są rezultatem zakupionych na rynku usług lub produktów, ta druga kategoria jest sumą kosztów pracy zespołu, narzutów fiskalnych, uzbrojenia miejsca pracy, kosztów administracji i zarządzania.

Granicą rozwoju firmy jest punkt zrównania się kosztu wewnętrznego z zewnętrznym. Jeśli na wolnym rynku można zakupić daną usługę w tej samej cenie lub taniej, utrzymywanie wewnętrznych kadr nie ma sensu.

Innymi słowy, przedsiębiorstwo wykorzystuje uporządkowanie swoich procesów do generowania produktów lub usług taniej aniżeli ich cena rynkowa. Im większe uporządkowanie, tym niższe koszty wewnętrzne, a tym samym możliwość zebrania wyższej marży na sprzedaży.

Poprawa w zarządzaniu firmą

Zasada fiskalna mówi, że koszt aby był podatkowo uzasadniony, musi mieć związek ze sprzedażą. Logika ta nie ogranicza się tylko do rozliczeń z urzędem skarbowym. Każdy koszt, który ponosi przedsiębiorstwo powinien być nierozerwalnie związany z realizowanym procesem sprzedaży.

Zdarza się, że przedsiębiorstwa tolerują grupy kosztów, które nie mają bezpośredniego uzasadnienia. Mogą być to decyzje o różnej motywacji. Dla dobrego doradcy, konsultanta jest to “red flag”, sygnał do przeprowadzenia analizy procesów i wykazania, czy dane pozycje kosztowe należy utrzymać, czy usunąć. Trwale nierentowne gałęzie przedsiębiorstw zawsze przyczyniają się do spadku ich dynamiki, pogorszenia pozycji rynkowej oraz zaniżonych zysków.

Organizacja administracyjna przedsiębiorstwa nie ma często samoczynnej motywacji aby walczyć z kosztami. Wręcz odwrotnie, mnoży etaty i niepotrzebne zadania, tworzy procesy które służą same sobie.

Doradztwo biznesowe

Skuteczny biznes charakteryzuje dynamiczna sprzedaż, skuteczna obrona marż i ciągła walka z nadmiernymi kosztami. To nigdy nie jest proste, bardzo często w naszej praktyce biznesowej daje się zaobserwować “przywiązanie” do wydatków, które nie są biznesowo uzasadnione. Efekt jest zawsze ten sam, spadająca rentowność, wzrastające zadłużenie i konieczność podejmowania trudnych decyzji.

Sztuka doradztwa biznesowego, consulting, polega na właściwej analizie punktu wyjścia, stanu obecnego i przypisaniu poszczególnym procesom ich rzeczywiste wartości. Konsultant biznesowy może przeprowadzać analizę działań przyszłych i hipotetycznych, ale tak samo przygotować audyt efektywności zmierzający do optymalizacji kosztów.

Management consulting

“Gość na chwilę widzi na milę” – mówi stare, proste powiedzenie. Zwierciadło rzeczywistości jest najbardziej zakrzywione, kiedy patrzymy sami na siebie. Doradca biznesowy, osoba z zewnątrz, widzi przedsiębiorstwo takim, jakim ono jest, a nie jakim się niektórym zdaje. Brak zależności służbowej pozwala na wyrażanie myśli, które w przypadku tradycyjnej hierarchii decyzyjnej nie mogłyby być uzewnętrznione.

Opracowanie strategii biznesowej zazwyczaj dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Zarówno jej silnych, jak i słabych stron, działania konkurencji i zmiennych czynników rynkowych. Obejmuje zarówno doradztwo ekonomiczne, operacyjne, personalne, jak i sprzedażowe. Zmierza do aktualizacji procesów biznesowych, ich usprawnienia, większej ekonomiczności i tym samym do poprawy zarządzania firmą.

Zakres kompetencji

Dobra firma konsultingowa przygotuje działania w obszarze:

  • doradztwa przy zakładaniu biznesu
  • doradztwa przy prowadzeniu i firmy
  • wspieraniu rozwoju firmy
  • zarządzania firmą
  • doradztwie strategicznym
  • doradztwie finansowym
  • doradztwie marketingowym i PR
  • doradztwie IT
  • doradztwie podatkowym i finansowym
  • pozyskiwaniem dotacji

Szeroki zakres kompetencji dobrej agencji konsultingowej bierze się z doświadczenia kadr i zrealizowanych projektów, praktyki w procesach badawczych i analitycznych. Żadna dobra firma konsultingowa w Polsce nie jest jednoosobową agencją. Wręcz przeciwnie, szeroki profil działalności i specjalizacja wymaga wielu profesjonalnych managerów.

Jak wybrać dobrą firmę konsultingową?

Konsulting to przede wszystkim odpowiedzialność. Umiejętność oceny sytuacji, postawienia diagnozy i wskazanie kierunku zmian w firmie. Z drugiej strony, żadna porada nie będzie skuteczna, jeśli odpowiedzią na kryzys nie będzie elastyczność i gotowość na zmiany.

Dobry konsultant unika rutyny, ponieważ wie, że każdy jego projekt jest innym przypadkiem. Wprawdzie prawidła i reguły biznesu mają zastosowanie zawsze, jednak sposób podejścia do każdej oddzielnej sprawy za każdym razem musi być inny. Uwzględniający specyfikę i indywidualne cechy danego przedsiębiorstwa, unikalne wyzwania, przed jakimi staje.

Resumen

Zebranie danych bazowych, analiza stanu faktycznego, propozycje kierunków działań to są zakresy działań, które wykonujemy na co dzień dla najbardziej wymagających klientów. Nasze opracowania pomogły wielu firmom usprawnić bieżące operacje oraz wdrożyć działania prorozwojowe, pomagające zdobywać nowe rynki i osiągać wyższe marże.

Nasza praca wymaga łączenia i współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, współpracy z zewnętrznymi ekspertami, ale najważniejsza jest bezpośrednia praca z klientem i jego zespołem. Informacje pozyskiwane z wywiadów z managerami i pracownikami pozwalają wydobyć cenne informacje, które – ukazane w odpowiednim świetle – mogą wpłynąć na perspektywę widzenia spraw przez zarząd i właścicieli firmy, a tym samym skłonić do zmian.

Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć przedsiębiorców swoją wiedzą i doświadczeniem. Umów się na consulta gratuita i przedstaw swoje zagadnienie, abyśmy razem mogli rozwiązać stojące przed Tobą dylematy.

Véase otros entradas

Mapeo de procesos BPMN
Gestión empresarial

Mapeo de procesos BPMN: ¿qué es y por qué utilizarlo?

Más información
análisis del campo de fuerzas
Análisis del mercado

¿Cuándo elegir la investigación cuantitativa en lugar de la cualitativa?

Más información
El modelo del capital humano
Gestión empresarial

El modelo de capital humano: ¡invierta en sus empleados!

Más información