• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Nowe dofinansowanie – „Internacjonalizacja MŚP”


Nowe dofinansowanie – „Internacjonalizacja MŚP”

Przedsiębiorstwa są kołem zamachowym gospodarek. Większość państw i międzynarodowych organizacji dobrze zdaje sobie z tego sprawę i oferuje wiele form wsparcia dla przedsiębiorców. Polskie firmy nie są tu wyjątkiem – mogą liczyć na pomoc rządu przy rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności, zarówno na rynku krajowym, jak i poza jego granicami. Jedną z form takiego wsparcia jest nowe dofinansowanie „Internacjonalizacja MŚP”, prowadzone przez PARP i skierowane do firm z sektora MŚP z obszaru Polski Wschodniej.

MŚP w Polsce

MŚP to w skrócie sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zaliczają się do niego firmy, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza równowartości 50 mln EUR (wyrażonych w polskiej walucie). W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie przeważają na rynku – ­z ponad 2,1 mln firm działających w naszym kraju, te należące do sektora MŚP stanowią aż 99,8% (z czego 96,7% to mikroprzedsiębiorstwa, czyli najmniejsze podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 osób i osiągające rocznie przychody nie wyższe, niż 2 mln EUR).
W MŚP zatrudnionych jest łącznie ponad 6,8 mln osób, czyli niemal 70% wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce. Odpowiadają one także za tworzenie niemal połowy polskiego PKB.

Instytucje wspierające MŚP

Często jednak te przedsiębiorstwa, ze względu na niewielkie rozmiary i wysokość przychodów, nie mogą sobie pozwolić na duże wydatki inwestycyjne. Dla ogółu MŚP wyniosły one w 2018 około 100 mld PLN, czyli o ponad 20 mld PLN mniej, niż w przypadku dużych firm. Biorąc pod uwagę, że te ostatnie stanowią tylko 0,2% liczby przedsiębiorstw w Polsce, różnica jest ogromna. Na szczęście istnieje wiele instytucji wspomagających mikro, małe i średnie firmy w rozwoju. Mogą one między innymi uzyskać dofinansowanie dla swojego projektu w ramach Funduszy Europejskich. Wsparcie dla niedużych firm oferuje również Bank Gospodarstwa Krajowego, który w ramach programu „Wsparcie w starcie” udziela nisko oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności lub zatrudnienie osoby bezrobotnej. Bardzo ważną rolę we wspieraniu MŚP odgrywa także PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to instytucja rządowa, podlegająca Ministrowi Rozwoju. W dużym skrócie PARP zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej i przeznacza je na wspieranie polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z zasadą „Think small first”, czyli „MŚP przede wszystkim”, działalność agencji skoncentrowana jest przede wszystkim na potrzebach małych i średnich firm. Jej głównymi celami są między innymi wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu oraz wykorzystywania przez firmy nowych technologii.

PARP oferuje wsparcie na trzech etapach: rozpoczynania działalności, rozwoju biznesu a także przy reorganizacji i przekazaniu firmy. Osoby chcące rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność, mogą ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu lub o wsparcie przy wejściu na rynki zagraniczne, oraz skorzystać z oferty szkoleń dla menedżerów oraz pracowników. Wsparcie obejmuje także pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych oraz nawiązaniu współpracy z innymi firmami i instytucjami.

Internacjonalizacja MŚP

Nowym rodzajem finansowania proponowanym przez PARP jest program „Internacjonalizacja MŚP”. Jego celem jest pokrycie kosztów ekspansji na rynki zagraniczne produktów lub usług polskich firm. Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, oferujących co najmniej jeden produkt, który można wprowadzić na zagraniczny rynek.

Rozpatrywanie wniosków podzielone jest na dwie tury. Pierwsza zakończyła się 28 maja 2020. Druga potrwa od 4 sierpnia do 7 września 2020 roku. W ramach finansowania przedsiębiorca może otrzymać środki w wysokości maksymalnie 85% wartości projektu. Oznacza to, że jego wkład własny ma wynosić minimalnie 15%. Pula środków w konkursie to 50 mln PLN, a maksymalna kwota, jaką może otrzymać pojedyncza firma, to 800 tys. PLN – to prawie dwa razy więcej, niż w dofinansowaniu – „Go to Brand”.

Środki te można przeznaczyć między innymi na usługi doradcze, związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego, takie jak analiza wybranego rynku w jednym lub kilku krajach, analiza konkurencji na rynku, na który firma planuje ekspansję, optymalizacja kosztów związanych z internacjonalizacją czy poszukiwanie partnerów biznesowych poza granicami kraju. Usługi doradcze przynoszą korzyści przede wszystkim w postaci bardzo cennego know-how oraz pomagają lepiej zrozumieć funkcjonujące na danym rynku mechanizmy, co podczas podejmowania strategicznych decyzji dotyczących ekspansji bywa kluczowe. Ponadto środki z dofinansowania będzie można przeznaczyć między innymi na usługi bezpośrednio związane z wdrożeniem modelu biznesowego, jak np.: niezbędne materiały reklamowe, szkolenia, tłumaczenia bądź testy, zakup potrzebnych środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych (jak np. patenty, licencje czy oprogramowania) oraz udział w międzynarodowych targach i wystawach – nowością w tym roku jest zniesienie limitu na koszty udziału w tych wydarzeniach.

Internacjonalizacja przynosi firmom wiele korzyści. Dzięki zdobywaniu doświadczeń i know-how, rośnie konkurencyjność danej firmy. Pojawia się możliwość pozyskania cennych zagranicznych partnerów biznesowych. Przede wszystkim zaś, dzięki obecności na większej liczbie rynków rośnie sprzedaż, a co za tym idzie, zyski. Program „Internacjonalizacja MŚP” może zatem być dla niedużych firm bardzo dobrą okazją do rozwinięcia swojej działalności.

Krzysztof Koryl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *