Inno­wa­cyjne pomy­sły potrze­bują cią­głego wspar­cia biz­ne­so­wego, aby stać się real­nymi pro­duk­tami na rynku. Dzięki naszym roz­wią­za­niom spraw­dzimy zapo­trze­bo­wa­nie na Twoje pro­dukty lub usługi i zapro­po­nu­jemy odpo­wied­nią kon­cep­cję sprze­daży. Pomo­żemy Ci uzy­skać potrzebne patenty oraz cer­ty­fi­katy i znaj­dziemy nie­za­wod­nych part­ne­rów. Przy­go­tu­jemy Twoje pomy­sły, aby spo­tkały się z uzna­niem inwe­sto­rów oraz insty­tu­tów nauko­wych i zapew­nimy komer­cja­li­za­cję, która w szy­bki i bez­pieczny spo­sób dopro­wa­dzi do gene­ro­wa­nia zysków.

Two­rzymy mod­ele biz­ne­sowe, na pod­sta­wie któ­rych wpro­wa­dzamy inno­wa­cyjne pro­dukty i usługi na rynek. Nakie­ru­jemy dzia­ła­nia sprze­da­żowe oraz mar­ke­tin­gowe, aby Twój wkład w bada­nia zaczął przy­no­sić zyski.

Twój pomysł i nasze zaan­ga­żo­wa­nie spra­wią, że zaczniesz razem osią­gniemy suk­ces, jako part­ne­rzy wspól­nego przedsięwzięcia!

Napisz do nas

Dla kogo?

 • Dla pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań
 • Dla instytutów naukowych
 • Dla naukowców

Co zyskujesz?

 • Pomoc w dotarciu do najważniejszych partnerów
 • Oszczędność czasu i kosztów
 • Zwrot z inwestycji w badania

Referencje

 • Konsultanci podeszli do pracy nad projektem z pasją i entuzjazmem. Usługi świadczone przez ConQuest Consulting były w pełni profesjonalne i uszyte na miarę naszych potrzeb.

  Michał Olszewski
  Prezes Zarządu Business Angel Seedfund Sp. z o.o.

Przykładowe zrealizowane projekty

Komercjalizacja urządzenia do pomiaru rumowiska dennego w rzekach

Realizowany projekt polegał na badaniu zapotrzebowania na urządzenie do pomiaru rumowiska dennego w rzekach wśród specjalistów branżowych. Celem badania była komercjalizacja technologii, wprowadzenie jej na rynek i nawiązanie współpracy między producentem, a dystrybutorami. W wyniku wywiadów przeprowadzonych z potencjalnymi odbiorcami, jak i dystrybutorami okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu urządzenie. Projekt zakończył się nawiązaniem wstępnych kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi.