• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Sukces Twojego przedsiębiorstwa – jak konstruować biznesplan?


Sukces Twojego przedsiębiorstwa – jak konstruować biznesplan?

Planowanie jest jednym z podstawowych elementów w procesie zarządzania. Bez jasnego określenia celów przedsiębiorstwa nie są w stanie dobrze funkcjonować. Każda osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą powinna stworzyć biznesplan, w którym sprecyzowany zostanie sens istnienia przedsiębiorstwa, jego cele oraz strategie ich realizacji.

Co to jest biznesplan?

Biznesplan (ang. business plan) definiuje się jako kompleksowy, długoterminowy projekt przedsiębiorstwa, plan uruchomienia działalności gospodarczej i jej rozwoju. W klarowny sposób przedstawia cele firmy, sposób oraz środki ich realizacji. Biznesplan powinien zostać przygotowany przez osoby zarządzające spółką, bądź przez wyspecjalizowaną komórkę analityczną w organizacji. Funkcje biznesplanu dzieli się na wewnętrzne, które umożliwiają sprawne i efektywne zarządzanie oraz zewnętrzne, które służą głównie do kształtowania opinii otoczenia przedsiębiorstwa przez banki, inwestorów, media, władze państwowe i samorządowe.

Jak jak go dobrze przygotować?

Przed przystąpieniem do tworzenia biznesplanu trzeba odpowiednio się do tego przygotować. W tej fazie należy zidentyfikować najważniejsze problemy przedsiębiorstwa, określić bieżącą sytuację organizacji, sporządzić szkic niezbędnych działań oraz zarys ich wdrożenia. Należy jednak pamiętać, że rozkład oraz treść planu w dużej mierze zależy od tego, kto będzie jego głównym adresatem.

W budowie biznesplanu wyróżnia się kilka podstawowych części:
1. Streszczenie.
Jest to wizytówka całego przedsięwzięcia, dlatego bardzo ważne jest jej staranne przygotowanie. Powinno ono zawierać opis wszystkich elementów, które zostaną zawarte w biznesplanie.

2. Charakterystyka firmy (wraz z aktualnym stanem działalności podstawowej).
W tej części należy umieścić wszystkie dane o firmie: nazwę, formę prawną i dane teleadresowe. Rekomenduje się również zamieszczenie informacji o właścicielach. W charakterystyce przedsiębiorstwa przedstawione zostają elementy takie jak: opis usługi/produktu, porównanie oferty na tle konkurencji, opis technologii wytwarzania, sposoby pozyskiwania surowców i półproduktów, zasoby niezbędne do świadczenia usługi, regulacje prawne związane z danym produktem oraz jego użytkowaniem (jeżeli takie istnieją), plany rozwoju produktu oraz zarys cyklu życia produktu.

3. Analiza strategiczna.
Ten fragment biznesplanu dotyczy głównie analizy otoczenia działalności gospodarczej (warunków zewnętrznych oraz wewnętrznych). Analiza strategiczna powinna zawierać opis rynku produktu, zasad na nim panujących i ewentualnych barier wejścia. Kolejnym ważnym elementem jest identyfikacja oraz monitorowanie konkurencji. Scharakteryzowanie potencjalnych klientów oraz konkurentów pomaga przy określeniu docelowych odbiorców danego przedsiębiorstwa.

4. Ramowy podział zadań.
Przedsiębiorstwo to głównie kadra zarządzająca oraz pracownicy, którzy tworzą otoczenie wewnętrzne firmy. To oni tworzą potencjał, jak i strukturę organizacji. W tej części biznesplanu uwzględnione powinny zostać kwalifikacje ludzi oraz charakterystyka osób odpowiedzialnych za wyniki działalności (prezesów, dyrektorów). Opisanie struktury organizacji wraz ze wskazaniem podziału obowiązków, zadań i odpowiedzialności dostarczy ważnych informacji o przedsiębiorstwie. Dane o systemie wynagradzania pracowników, sposobie ich motywowania, systemie szkoleń zapewniających rozwój i systemie komunikacji mogą okazać się cenne dla adresata biznesplanu.

5. Plan działalności gospodarczej (dla poszczególnych działów organizacji).
Wprowadzenie biznesplanu w życie wymaga skrupulatnego działania zgodnie z założeniami, dlatego tak istotne jest opisanie planu wdrożenia strategii. Funkcjonowanie na podstawie przygotowanego harmonogramem ułatwi weryfikację obecnego stanu firmy oraz umożliwi osiągnięcie zamierzonego celu.

6. Zasady i warunki modyfikacji planu.
Osoby tworzące biznesplan nie są w stanie przewidzieć jak dokładnie będzie wyglądał proces jego realizacji, dlatego ważnym elementem jest opis ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w danej branży. Przedstawione powinny zostać skutki wywołane wystąpieniem zagrożenia, jego prawdopodobieństwo oraz możliwe formy zapobiegania.

7. Plan finansowy/Załączniki dotyczące sytuacji ekonomicznej.
Plan finansowy jest jedną z najważniejszych części biznesplanu. Kwestie finansowe, takie jak projekt inwestycyjny, prognozy przyszłych przychodów i kosztów stanowią podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności. Dokument powinien składać się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, analizy progu rentowności oraz wykazu środków trwałych.

Dlaczego warto starannie wykonać biznesplan?

Stworzenie biznesplanu zgodnie z tymi zasadami zapewni rzetelność oraz przejrzystość powstałego dokumentu, który w dużej mierze przyczynia się do sukcesu, bądź porażki przedsiębiorstwa. Dostarcza kompleksowych informacji o teraźniejszej sytuacji firmy lub o jej przyszłym położeniu. Wyznacza długookresowe cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Biznesplan można traktować jak mapę, która ułatwia zdobycie unikalnej i cennej pozycji rynkowej.

Maja Ciechańska

Komentarze (1)

Zofia

2019-05-30 09:31:12

Dobry biznes plan to podstawa. Wiele osób rozpoczynających swoją działalność uważa że nie jest potrzebny. Sama tak myślałam na początku, że po co mi to skoro wszystko mam w głowie. Dzięki za bardzo fajny wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *