15.05.2024

Internationalisierung - Ihr Weg zur globalen Expansion

Wichtige Informationen:

 • Internacjonalizacją nazywamy proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne.
 • Prawidłowo przeprowadzona ekspansja pozwala wejść z naszym produktem lub usługą na neue Märkte, co może przyczynić się do zdobycia nowych klientów, zwiększenia rozpoznawalności naszej firmy oraz wzrostu i dywersyfikacji źródła przychodów.
 • Motywy internacjonalizacji są różnorodne, jednak wyróżnia się cztery podstawowe: rynkowe, kosztowe, zasobowe oraz polityczne.
 • Podczas procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa kluczową rolę odgrywa strategia, jaką przyjmie firma przy wchodzeniu na nowe rynki.
 • Korzyści internacjonalizacji obejmują zdobycie nowych klientów, zwiększenie przychodów i rozpoznawalności marki, oraz zmniejszenie ryzyka geograficznego.
 • Gdy firma planuje ekspansję, warto sprawdzić, czy kwalifikuje się do programów promujących wsparcie internacjonalizacji ze strony organizacji, takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
 • Skorzystanie z pomocy firmy konsultingowej może znacząco ułatwić przeprowadzenie procesu internacjonalizacji poprzez Marktforschung i Wettbewerbsanalyse. Internacjonalizacja jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu i rozwoju firmy, umożliwiając dynamiczne rozszerzenie działalności, minimalizację ryzyka oraz zdobycie Wettbewerbsvorteile.

Einzelheiten unten!

Chcesz rozwinąć swoją firmę? Otwórz się na możliwości, jakie daje internacjonalizacja, zniweluj ryzyko geograficzne i zapewnij długoterminowy sukces twojej marki, umacniając jej pozycję na międzynarodowym rynku.

Czym jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa?

Internacjonalizacją nazywamy proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Prawidłowo przeprowadzona ekspansja daje szansę na rozwój i pozwala wejść z naszym produktem lub usługą na nowe rynki, co może przyczynić się do zdobycia nowych klientów, zwiększenia rozpoznawalności naszej firmy oraz wzrostu i dywersyfikacji źródła przychodów.

Dlaczego firmy decydują się na umiędzynarodowienie swojej działalności? (motywy internacjonalizacji)

W miarę globalizacji gospodarki, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na poszerzenie swojej obecnej działalności poza granice kraju, w którym rozpoczęły działalność. Motywy internacjonalizacji są różnorodne, jednak wyróżnia się cztery podstawowe: rynkowe, kosztowe, zasobowe oraz polityczne.

 • Motywy rynkowe wiążą się ze zdobywaniem nowych klientów oraz zwiększaniem swoich przychodów. Z tego powodu firma podejmuje ekspansję zwłaszcza w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych na lokalnym rynku.
 • Kolejnym motywem internacjonalizacji jest optymalizacja kosztów produkcji w celu zwiększenia zysków. Firma poprzez ekspansję osiąga korzyści skali (zmniejszenie przeciętnego kosztu produkcji) oraz uzyskuje dostęp do tańszych źródeł surowców, oraz niższych kosztów siły roboczej za granicą.
 • Motywy zasobowe internacjonalizacji są związane z zasobami materialnymi oraz niematerialnymi, które gwarantuje obecność na różnych rynkach. Dla przykładu firma, dokonując ekspansji do krajów wysoko rozwiniętych, uzyskuje dostęp do nowoczesnej technologii oraz do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Motywem politycznym internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest zmniejszenie ryzyka związanego z niestabilnością polityczną w danym regionie poprzez przeniesienie swojej działalności do kraju o bardziej stabilnych warunkach. Firma może osiągać korzyści na obcym rynku dzięki niższym podatkom oraz bardziej sprzyjających regulacjom.

Strategia - klucz do udanej internacjonalizacji

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa to skomplikowany i wieloetapowy proces, aby go skutecznie przeprowadzić, kluczowa jest strategia. Pozwoli nam ona lepiej zdefiniować jaki cel chcę osiągnąć firma poprzez umiędzynarodowienie i umożliwi osiągnięcie przewagi nad konkurentami.

Strategia globalna

Globalna strategia internacjonalizacji oznacza traktowanie przez przedsiębiorstwo rynku docelowego w ten sam sposób co lokalnego. Ekspansja przeprowadzana w ten sposób pomija różnice kulturowe, społeczne oraz kulturowe i zakłada, że są one podobne lub identyczne na poszczególnych rynkach. Firma wybierając tę strategię wejścia na rynek prowadzi te same działania sprzedażowe oraz marketingowe co na krajowym rynku. Ta strategia wybierana jest najczęściej, gdy firma dokonuje rozwoju eksportu produktów obojętnych kulturowo.

Strategia etnocentryczna

Etnocentryczna strategia wzrostu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa polega na bezpośrednich inwestycjach na rynkach podobnych pod względem kulturowym do rynku krajowego. Dzięki temu firma unika ryzyka związanego z niedostosowaniem produktu do danego rynku. Ten rodzaj strategii wejścia przedsiębiorstwa stosują zazwyczaj przy rozpoczynaniu ekspansji na zagraniczne rynki.

Strategia policentryczna

Policentryczna strategia internacjonalizacji polega na wejściu na rynek, uwzględniając jego specyfikę. Firma przyjmująca tę strategię wejścia, aby dobrze zrozumieć preferencję konsumentów na danym rynku, powinna przeprowadzić kompleksową Marktanalyse. Poza eksportem bezpośrednim firmy podczas tego rodzaju ekspansji mogą wykorzystać sprzedaż licencji lub joint venture.

Strategia dualna

Strategia dualna jest próbą pogodzenia strategii policentrycznej z globalną. Przyjmuje ona, że rynek międzynarodowy jest jednolity, jednak zwraca uwagę na zróżnicowanie działań marketingowych na poszczególne rejony sprzedaży. Przykładem tej strategii jest eksport produktów jednakowych, stosując przy tym różne metodach promocji. Jest to najtrudniejszy sposób ekspansji.

Powyższy podział to tylko jedna z koncepcji różnych strategii. Oprócz niej istnieje wiele różnych podejść w procesie internacjonalizacji. Każde z nich ma swoje własne zalety i zastosowania, dlatego warto dobrze poznać i zrozumieć różnorodność strategii, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom danego przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści może przynieść firmie internacjonalizacja?

Obecnie internacjonalizacja zewnętrzna przedsiębiorstwa stała się jednym z kluczowych aspektów w strategii rozwoju firmy. Firmy podejmują decyzję o rozpoczęciu ekspansji, aby osiągać następujące korzyści internacjonalizacji:

 • zdobycie nowych klientów: Poprzez rozszerzeniu swojej działalności poza granice kraju firma przyciąga nowe grupy konsumentów, których potrzeby i preferencje mogą różnić się od dotychczasowych klientów. Daje to przedsiębiorstwu szansę na zwiększenie skali swojej działalności i rozszerzenie bazy klientów.
 • zwiększenie przychodów: Ekspansja geograficzna otwiera nowe możliwości sprzedaży, co może przyczynić się do wzrostu dochodów przedsiębiorstwa. Jednocześnie zmniejsza to ryzyko uzależnienia się firmy od jednego źródła przychodów na krajowym rynku.
 • zmniejszenie ryzyka: Dywersyfikacja geograficzna niweluje ryzyko kryzysu gospodarczego w kraju, w którym dana firma prowadzi swoją działalność.
 • zwiększenie rozpoznawalności marki: Internacjonalizacja może przyczynić się do budowy zaufania do marki poprzez zwiększaniu jej rozpoznawalności na globalnym rynku.

Poprzez rozwinięcie działalności poza granice krajowe przedsiębiorstwo napotyka szereg korzyści i trudności, które znacząco wpływają na jego strategię. Wpływ internacjonalizacji na działalność firmy jest istotny i może zmienić jej plany w długim okresie.

Wsparcie na internacjonalizację dla przedsiębiorstw

Istnieje wiele programów i organizacji, które oferują wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to jedna z instytucji wspierających innowacyjność i usieciowienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wspiera kształtowanie procesów innowacyjnych oraz rozwój polskich przedsiębiorstw. Promuje ona również polski eksport na rynkach europejskich.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) udziela wsparcia finansowego firmom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową związaną z internacjonalizacją, wspierając innowacyjność przedsiębiorstwa. Wsparcie agencji pomaga zwiększać stopień innowacyjności przedsiębiorstw i umożliwia wymianę naukową.

Co więcej, fundusze strukturalne i programy Unii Europejskiej oferują wsparcie, które umożliwia wejście firmom na rynki europejskie, co powoduje rozwój polskich przedsiębiorstw. W ramach tych programów przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje na programy związane z internacjonalizacją gospodarki.

Przez ostatnie lata wiele polskich firm skorzystało ze środków przeznaczonych na tego rodzaju programy. W 2022 roku na program “internacjonalizacja MŚP” zostało przeznaczonych 50 mln PLN. Dofinansowanie na ekspansję działalności można było uzyskać również z programów, takich jak: “paszporty do eksportu”, “seal of excellence” i “go to brand”.

W przypadku gdy firma planuje globalizację swojej działalności, warto sprawdzić, czy nie zalicza się do jakiegoś programu wsparcia, co może znacząco ułatwić i przyspieszyć proces ekspansji na zagraniczne rynki.

Korzyści i trudności internacjonalizacji - dlaczego warto korzystać ze wsparcia firmy konsultingowej?

Firma, decydując się rozpocząć proces ekspansji, napotyka wiele trudności internacjonalizacji. Właściwie przeprowadzana ekspansja wymaga badań rynku und Wettbewerbsanalysen. Przeprowadzenie tego typu analiz we własnym zakresie może być czasochłonne, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy doradczej, której zespół zrealizuje badanie w odpowiedni sposób oraz w niedługim czasie.

Internacjonalizacja - twoja szansa na rozwój

Internacjonalizacja to szansa dla każdego przedsiębiorstwa, które chcą się dynamicznie rozwijać i zwiększać swój stopień innowacyjności. To nie tylko zwiększenie liczby klientów, ale również skuteczny sposób na zwiększenie przychodów i zdobycie stosunków międzynarodowych. Różnice kulturowe, preferencje klientów i lokalne specyfiki rynków stwarzają unikalne możliwości, co może prowadzić do rozwoju eksportu.

Daj sobie szansę na osiągnięcie przewagi nad konkurentami poprzez internacjonalizację. Działanie na wielu rynkach minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem bankructwa przez niekorzystne warunki gospodarcze. Internacjonalizacja to klucz do długoterminowego sukcesu i trwałego rozwoju twojej firmy.

Iwo Gopsz

Siehe andere Einträge

Wie man die Geschäftsabläufe verbessert
Unternehmensführung

10 Wege zur Verbesserung Ihres Unternehmens

Mehr sehen
Vier Tools, die Ihren Newsletter verändern werden
Marketing

Vier Tools, die Ihren Newsletter verändern werden

Mehr sehen
Marketing in einem kleinen Unternehmen
Marketing

Marketing für kleine Unternehmen. Welche Maßnahmen sind im Jahr 2022 zu ergreifen?

Mehr sehen