Dla­czego warto inwe­sto­wać w Bada­nie Satys­fak­cji Klien­tów?

Suk­ces każ­dej firmy to roz­bu­do­wana i zado­wo­lona grupa odbior­ców. Dzięki prze­pro­wa­dzo­nym przez naszych spe­cja­li­stów wywia­dom i obser­wa­cjom dowiemy się, na co zwra­cają uwagę Twoi odbiorcy oraz przed­sta­wimy i pomo­żemy Ci wdro­żyć nasze reko­men­da­cje, które zwięk­szą zado­wo­le­nie Two­ich odbior­ców. Dzięki sta­łemu moni­to­ro­wa­niu efek­tów pomo­żemy dosto­so­wy­wać na bie­żąco Twoją firmę do zmie­nia­ją­cych się potrzeb rynku.

Firmy, które nam zau­fały, obec­nie cie­szą się rosną­cymi zyskami i zado­wo­le­niem swo­ich klien­tów. Bada­nie zado­wo­le­nia klien­tów pomoże pozy­skać kon­kretną wie­dzę o potrze­bach Two­ich klien­tów. Korzy­sta­jąc z niej możesz lep­iej dosto­so­wać ofertę i tym samym zyskać więk­szą lojal­ność swo­ich obec­nych odbior­ców, a także pozy­skać nowych, któ­rych przy­cią­gnie lep­sza jakość Two­ich usług i produktów.

Dla kogo?

 • Dla firm, które chcą sprawdzić zadowolenie Klientów z jakości oferowanych usług, produktów
 • Dla firm zobligowanych do cyklicznego przeprowadzania badań ze względu na posiadanie certyfikatów przyznawanych przez ISO oraz przez inne jednostki certyfikujące
 • Dla firm, które chcą sprawdzić jakość pracy swoich dystrybutorów
 • Dla firm usługowych, które pragną systematycznie budować zaufanie klienta
 • Dla międzynarodowych korporacji, które chcą skuteczniej kontrolować swoje działania za granicą

Narzędzia

 • Wywiady CATI
 • Wywiady CAWI
 • Wywiady IDI
 • Badania Mystery Shopper

Wskaźniki

 • Net Promoter Score
 • Customer Loyalty Index
 • Customer Satisfaction Index

Napisz do nas

Przykładowe zrealizowane projekty

Badanie Satysfakcji Klienta, którym była grupa odbiorców specjalistycznego sprzętu medycznego oferowanego przez firmę Johnson&Johnson

Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie ilościowe z wykorzystaniem IDI – około 350 respondentów. Analiza wyników pozwoliła określić słabe i mocne strony we współpracy z Klientem oraz wyznaczyć kierunki zmian.

Badanie Satysfakcji Klientów dla międzynarodowej firmy logistycznej

Zespół ConQuest Consulting przeprowadził Badanie Satysfakcji Klienta dla polskiego oddziału międzynarodowej firmy logistycznej i transportowej. Analiza uwzględniła opinie przedsiębiorstw współpracujących z firmą, a także tych, które z niej zrezygnowały. W projekcie wykonane zostało badanie potrzeb klientów, wykorzystano metodykę NPS (ang. net promoter score). Wyniki zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej w siedzibie naszego klienta.

Badanie Satysfakcji Klientów dla firmy z branży sprzętu optycznego

W 2011 roku przeprowadziliśmy projekt dla polskiego producenta i dystrybutora sprzętu optycznego, mający na celu zbadanie opinii klientów na temat produktów firmy oraz poziomu obsługi. Elementami analizy było m.in. badanie preferencji odbiorców, ich lojalności, czy też postrzeganie przez nich strony internetowej. Dane zebrano za pomocą wywiadów telefonicznych na próbie ponad 100 rozmówców.

Badanie Satysfakcji Klientów firmy świadczącej wyspecjalizowane usługi w zakresie IT dla przedsiębiorstw

Przeprowadziliśmy około 70 wywiadów typu CATI. Dzięki przeprowadzonym badaniom, firma zmieniła politykę obsługi klientów, a także spełniła wymagania formalne stawiane przez jednostkę ISO.