RODO

Kontrahenci:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Stowarzyszenie „CONQUEST CONSULTING”

02-508 Warszawa ul. Puławska 39/1

e-mail: board@conquest.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji umowy
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez Panią/Pana umowa.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: • czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Ma Pana/Pani prawo do: 1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.      ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.      przenoszenia danych,

4.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

Kandydaci do pracy:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:  

Stowarzyszenie „CONQUEST CONSULTING”

02-508 Warszawa ul. Puławska 39/1

e-mail: board@conquest.pl

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Przeprowadzenia rekrutacji
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Wyrażona przez Panią/Pana zgoda
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: Na czas rekrutacji.
Ma Pana/Pani prawo do: 1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.      usunięcia swoich danych,

3.      ograniczenia przetwarzania swoich danych,

4.      przenoszenia danych,

5.      cofnięcia wyrażonej zgody,

6.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

Pracownicy:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Stowarzyszenie „CONQUEST CONSULTING”

02-508 Warszawa ul. Puławska 39/1

e-mail: board@conquest.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  Realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ., Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740)
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych: Dokumentacja z tytułu umowy cywilnoprawnej – 5 lat
Ma Pani/Pan prawo do: 1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.      ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.      przenoszenia danych,

4.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740).  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Cywilnym jest obowiązkowe. Brak podania danych skutkuje: nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu