29.05.2024

Strategie Zrównoważonego Rozwoju jako element budowania marki firmy

Kluczowe informacje:

 • Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który pozwala zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom zaspokoić ich potrzeby w tym samym stopniu.
 • Cele zrównoważonego rozwoju skupiają się wokół pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo.
 • Dzięki realizacji celów zrównoważonego rozwoju firma może zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne, obniżyć koszty oraz uzyskać lepszy dostęp do dofinansowań.
 • Wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.
 • Na rynku istnieje wiele firm, które udowadniają iż działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju są nie tylko opłacalne społecznie i środowiskowo, ale także ekonomicznie.
 • Wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju przyczynia się do harmonizacji celów biznesowych z troską o społeczność i środowisko.
 • Bariery związane z wdrażaniem społecznej odpowiedzialności biznesu mogą wynikać z braku świadomości oraz ograniczonych zasobów ludzkich i finansowych.

Szczegóły poniżej!

Czym jest Zrównoważony Rozwój?

Zrównoważony rozwój to taki, który pozwala zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom zaspokoić ich potrzeby w takim samym stopniu. Oznacza to, iż społeczeństwo, rząd oraz wszystkie przedsiębiorstwa mają wpływ nie tylko na teraźniejszość, ale także na przyszłość, którą obecnie kształtują i aby znaleźć równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska oraz postępem społecznym muszą ze sobą współpracować.

Jakie są cele Zrównoważonego Rozwoju?

Wyróżnia się 17 celów zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ jako agenda 2030. Skupiają się one wokół pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

Dlaczego strategie Zrównoważonego Rozwoju są kluczowe dla MŚP?

 • Możliwość uzyskania dostępu do nowych rynków – wiele dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych ma obowiązek raportowania, czy ich dostawcy są zgodni z celami zrównoważonego rozwoju, w związku z czym zwracają na ten aspekt szczególną uwagę podczas wyboru partnerów biznesowych. Mogą preferować współpracę z jednostkami, które działają zgodnie ze strategią ESG, co sprawia, iż małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące program celów zrównoważonego rozwoju są bardziej atrakcyjne i poszukiwane przez większe organizacje.
 • Minimalizacja swojego wpływu na środowisko naturalne – włączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju może obejmować oszczędność zasobów, energooszczędność, zarządzanie odpadami lub też inwestycje w ekologiczne opakowania bądź zrównoważone produkty. Poprawia to reputację firmy, przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejsza koszty przedsiębiorstwa.
 • Obniżenie kosztów działalności – oszczędność energii i wody oraz redukcja ilości odpadów mają pozytywny wpływ na obniżenie kosztów, co wspomaga rozwój firmy i przyczynia się do lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
 • Wzmacnianie relacji z partnerami biznesowymi – strategia ESG uwzględnia także rozwój społeczności lokalnych oraz zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, dzięki czemu można uzyskać lepsze warunki handlowe, obniżyć koszty dostaw, poprawić wizerunek marki, a co za tym idzie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Poprawa wizerunku firmy – wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwo nie tylko wyróżnia się na rynku, ale także uzyskuje dostęp do większej ilości klientów oraz inwestorów, dzięki minimalizowaniu ryzyka negatywnego odbioru.
 • Wzrost konkurencyjności – realizacja celów zrównoważonego rozwoju przyczynia się do wzrostu innowacji oraz atrakcyjności marki, zwiększenia efektywności produkcji, a także dostępu do nowych rynków. Sprawia to, że firma bardziej wyróżnia się na rynku MŚP.
 • Wzrost innowacyjności – wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju może prowadzić do konieczności opracowania nowych technologii, procesów produkcyjnych itd., co wpływa na zwiększenie kreatywności i innowacyjności w działalności. Innowacje mogą umożliwić zostanie liderem w dziedzinie ekologicznej transformacji, otwarcie nowych możliwości biznesowych oraz pozyskanie nowych klientów.
 • Lepszy dostęp do dofinansowań – coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na zrównoważony rozwój, w związku z czym mogą preferować firmy wykazujące takie podejście. Co więcej, unijne regulacje, takie jak europejski zielony ład, sprawiają, iż firmy wykazujące osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju mają większe szanse na dofinansowania lub dotacje na innowacyjne strategie biznesowe.

Firmy, które wdrażają inicjatywy zrównoważonego rozwoju minimalizują swój wpływ na środowisko, poprawiając swoją reputację, obniżając koszty i chroniąc środowisko naturalne. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju nie tylko wyróżnia firmę na rynku, ale również zwiększa jej dostęp do klientów i inwestorów oraz przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności. Ponadto, można uzyskać lepszy dostęp do dofinansowań dzięki rosnącemu zainteresowaniu inwestorów oraz unijnym regulacjom wspierającym zrównoważony rozwój.

Co składa się na skuteczną strategię Zrównoważonego Rozwoju?

Wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty:

 1. Aspekt ekonomiczny – zrównoważone przedsiębiorstwa powinny osiągać zyski, aby przetrwać na rynku i być zdolnym do inwestowania w długoterminowy wzrost. Mogą one także wspierać swój region, dzięki tworzeniu miejsc pracy, współpracy z lokalnymi dostawcami oraz angażowaniu się w lokalne społeczności.
 2. Aspekt społeczny – zrównoważone firmy dbają o swoich pracowników, klientów, lokalną społeczność oraz innych interesariuszy. Mogą angażować się w programy społeczne, promować relacje z pracownikami i sprawiedliwe praktyki biznesowe, szanować prawa człowieka, zapewniać dobre warunki pracy oraz różnorodność korporacyjną.
 3. Aspekt środowiskowy – instytucje dążące do zrównoważonego rozwoju podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ich działalności na środowisko. Może to obejmować redukcję emisji gazów cieplarnianych, oszczędność wody i energii, minimalizowanie generowanych odpadów oraz promowanie recyklingu.

Przykłady udanych strategii Zrównoważonego Rozwoju

 • IKEA – firma, która realizuje program celów zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach. Ponad połowę materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji, stanowią materiały odnawialne, bądź z recyklingu. Co więcej, do zasilania fabryk oraz oddziałów do pakowania i dystrybucji, wykorzystywane jest 100% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. IKEA każdego dnia inspiruje swoich klientów do życia z poszanowaniem planety.ikea
 • Unilever – korporacja, która posiada duże plany w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Unilever zobowiązało się do redukcji emisji dwutlenku węgla, poprawy praktyk w zakresie zrównoważonego źródła surowców oraz zwiększenia pozytywnego wpływu społecznego dzięki swoim produktom. Do 2025 roku, firma planuje wykorzystywać 25% plastiku pochodzącego z recyklingu do produkcji swoich opakowań.dove
 • Google – firma, która poprzez zrównoważony rozwój oddziałuje na zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną. Google wspiera rozwój społeczności lokalnych, promuje dostęp do edukacji oraz inwestuje w inicjatywy społeczne. Stosuje także wiele innowacyjnych technologii, aby zmniejszyć zużycie energii w swoich biurach. Od 2017 roku Google wykorzystuje energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.google
 • Danone – przedsiębiorstwo zobowiązało się do ograniczenia emisji metanu, zmniejszenia zużycia wody oraz do zrównoważonego rolnictwa. W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Danone promuje zrównoważone praktyki w całym łańcuchu dostaw. Ponadto, w poprzednim roku firma znacząco zwiększyła procent opakowań nadających się do recyklingu, osiągając poziom 86%​. Dzięki aktualizacji strategii rozwoju marka poprawiła swoją reputację oraz zwiększyła zaufanie klientów.
 • Philips – na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, firma koncentruje się na gospodarce o obiegu zamkniętym. Oznacza to, iż swoje produkty Philips projektuje w taki sposób, aby były one wytrzymałe oraz łatwe do naprawy i ewentualnego recyklingu, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów. Ponadto, przedsiębiorstwo tworzy technologie skoncentrowane na potrzebach systemów opieki zdrowotnej, poprawiając zdrowie i jakość życia ludzi na całym świecie. Co więcej, w 2023 roku korporacji udało się osiągnąć poziom 78% wykorzystania energii odnawialnej, przekraczając swój cel na 2025 rok wynoszący 75%.pggfa
 • Foodsi – to polski start-up należący do MŚP skupiony na ograniczaniu marnowania jedzenia. Pomaga ponad 3000 małych i średnich przedsiębiorstw w zwiększaniu ich zysków poprzez sprzedaż niesprzedanej żywności. Promuje świadome zarządzanie zasobami w branży spożywczej i gastronomicznej.foodsi

Te firmy stanowią idealne przykłady strategii zrównoważonego rozwoju, korzystając ze sprawiedliwej transformacji, zapewniają zrównoważoną przyszłość we wszystkich sektorach ESG. Pokazują, iż działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju są nie tylko opłacalne ekonomicznie, ale także społecznie i środowiskowo.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju zgodna ze strategią biznesową Twojej firmy

Wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotne dla MŚP i może przynieść wiele benefitów w postaci rozwoju działalności oraz korzyści ekonomicznych. Aby polityka zrównoważonego rozwoju była zgodna ze strategią biznesową Twojej firmy, musisz zwrócić uwagę na te aspekty:

 • Cele zrównoważonego rozwoju – niezwykle istotne jest, aby określić cele, które będą wspierać Twoją strategię biznesową. Aby to ustalić, możesz posłużyć się agendą 2030:
 • Wpływ Twojej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę – dokonaj szczegółowej analizy, aby dowiedzieć się jakie elementy wymagają poprawy, oraz jakie innowacje mogą zostać wprowadzone.
 • Zrównoważone produkty – dotosuj produkty w swoim porfolio tak, aby miały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, dzięki czemu zadbasz o transformację ekologiczną.
 • Zaangażowanie – wspieranie zrównoważonego rozwoju obejmuje także rozwój społeczności lokalnych oraz możliwości rozwoju obszarów. Istotne jest, aby promować sprawiedliwą transformację oraz rozwój społeczny. Duże korporacje, które przez charakter swojej działalności wywierają duży wpływ na środowisko, starają się chociaż marketingowo promować inicjatywy ESG. Przykładem może być kampania McDonald’s: https://www.youtube.com/watch?v=hRs6l943i-Y
 • Monitorowanie – regularne śledzenie czynności podejmowanych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przez Twoje przedsiębiorstwo, pozwoli na ocenę ich efektów oraz na wprowadzanie ewentualnych poprawek.

Wyzwania i bariery we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu w Twojej firmie

Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają wiele barier w trakcie procesu wdrażania CSR do swojej firmy. Jedną z nich stanowi brak wiedzy na temat korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, a co za tym idzie, brak chęci na wprowadzenie celów związanych z ESG do swojej strategii rozwoju. Może to także nieść za sobą obawy ze strony pracowników dotyczące zmiany dotychczasowych praktyk biznesowych.

Wdrażanie CSR w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw może nieść za sobą znacznie większe wyzwania niż w przypadku dużych firm, przede wszystkim z powodu ograniczeń finansowych oraz braku know-how, dzięki któremu aktualizacja strategii rozwoju byłaby możliwa. Wprowadzanie społecznej odpowiedzialności biznesu może być bardzo kosztowne ze względu na konieczność wprowadzenia innowacji oraz opracowania nowej polityki rozwoju. Do tego procesu, konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej kwestii społecznych, wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej, której małym i średnim przedsiębiorstwom często brakuje. Wprowadzenie CSR również może stanowić wyzwanie w przypadku znacznie złożonego łańcucha dostaw. Będzie to wymagać współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami w poszczególnych etapach łańcucha.

Należy także pamiętać, że niewłaściwe wprowadzenie CSR może zostać źle odebrane przez pracowników, klientów oraz interesariuszy, a także zaszkodzić reputacji firmy

Czy warto wdrażać strategie zrównoważonego rozwoju?

Biorąc pod uwagę rozwój społeczny oraz unijną strategię dotyczącej zrównoważonej przyszłości, właściciele oraz menadżerowie małych i średnich przedsiębiorstw powinni jak najszybciej zacząć włączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju do swojej działalności. Pozwoli to nie tylko na rozwój firmy, ale także na oszczędność zasobów oraz dostosowanie się do wymagań, które podaje europejski zielony ład. Ponadto, od 2027 roku obowiązek raportowania będzie dotyczyć również MŚP, w związku czym warto przygotować się już dziś.

Z ConQuest Consulting wdrażanie strategii Zrównoważonego Rozwoju jest jeszcze prostsze

Oferujemy pomoc w opracowaniu strategii, która nie tylko podniesie efektywność Twojej firmy, ale także przyczyni się do ochrony środowiska. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij transformację, która przyniesie sukces Twojej firmie oraz środowisku i społeczności.

Aleksandra Szandecka

Zobacz inne wpisy

Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 2/3
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Narzędzia Wspomagające Pracę Zdalną W Firmie – Część 2/3

Zobacz więcej
Analiza rynku

Analiza SWOT – jak działa i jak ją wykorzystać w biznesie

Zobacz więcej
analiza ABC/XYZ
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Analiza ABC/XYZ – czyli jak zarządzać zapasami i utrzymywać porządek w magazynie

Zobacz więcej