Case study

Analiza rynku
i konkurencji dla firmy Bakoma S.A.

Polska firma działająca w branży spożywczej potrzebowała poznać otoczenie makroekonomiczne swojego sektora oraz czynników kształtujących sytuację na rynku. Na zlecenie spółki Bakoma, przygotowaliśmy analizę światowego, europejskiego i polskiego rynku kwasu mlekowego oraz badanie konkurencji, umożliwiając firmie podjęcie kolejnych decyzji biznesowych.

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy Bakoma

Na przełomie dwóch miesięcy, Zespół ConQuest Consulting opracował dla firmy Bakoma Sp. z o.o., działającej w branży spożywczej, analizę światowego, europejskiego i polskiego rynku kwasu mlekowego wraz ze szczegółowym badaniem konkurencji. Spółka powstała w 1989 roku oraz jest jednym z najsilniejszych producentów przetworów mlecznych w Polsce oraz za granicą. Produkty przedsiębiorstwa dostępne są
w krajach takich jak: Polska, USA, Wielka Brytania, Portugalia, Słowacja, Węgry, Rumunia, Litwa oraz Estonia. Celem raportu była identyfikacja potencjalnych obszarów rozwoju w ramach badanej branży oraz pomoc przy decyzji dotyczącej wielkości produkcji.

 

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Projekt składał się z dwóch części: badania rynku – analizy danych zastanych, wywiadów z ekspertami
i potencjalnymi klientami oraz analizy konkurencji – badania Mystery Shopper.

Analiza rynku obejmowała identyfikację otoczenia makroekonomicznego i oszacowanie wartości światowego, europejskiego i polskiego rynku kwasu mlekowego, wraz ze wskazaniem prognoz na najbliższe lata oraz czynników kształtujących sytuację na rynku. Zadaniem postawionym przed Zespołem projektowym było również określenie zapotrzebowania potencjalnych odbiorców na kwas mlekowy oraz jego substancję pochodną – polilaktyd jak również poznanie oczekiwań i preferencji potencjalnych klientów. Pozyskane informacje w badanie desk research dotyczące rynku kwasu mlekowego pogłębiono podczas 32 wywiadów
z ekspertami i potencjalnymi klientami.

Wykonano pogłębioną analizę europejskich konkurentów sprzedających kwas mlekowy, która obejmowała analizę polityki cenowej graczy rynkowych, metod dystrybucji oraz rynków zbytu, a także analizę sytuacji finansowej badanych spółek.

 

Rezultaty doradztwa dla firmy Bakoma

Nasze badanie umożliwiło firmie Bakoma S.A. poznać otoczenie makroekonomiczne swojego sektora oraz czynników kształtujących sytuację na rynku. Dzięki otrzymanym wynikom, przedsiębiorstwo mogło podjąć kolejne decyzje biznesowe, aby właściwie kierować swoje działania oraz wybrać najbardziej perspektywiczne rynki.

Jeśli planujesz rozszerzenie swojej działalności o nowe rynki, zbadać ich potencjał lub wprowadzić nowy produktskontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy, jak możemy pomóc Twojemu biznesowi!

Zobacz inne case studies

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zobacz więcej

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Analiza konkurencji Gpi Tanks

Zobacz więcej