• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Analiza rentowności – z czego się składa i jak ją wykonać?


Analiza rentowności – z czego się składa i jak ją wykonać?

Analiza rentowności (ang. break-even point – BEP) to analiza krótkookresowa. Obejmuje badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma. W punkcie równowagi wynik finansowy jest równy zero. Poziom przychodów ze sprzedaży powyżej progu rentowności prowadzi do powstania zysku, a spadek sprzedaży poniżej progu rentowności generuje stratę.

 

Jak przeprowadzić analizę progu rentowności?

Analiza progu rentowności opiera się na podziale ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na koszty stałe, które nie zmieniają się wraz z wahaniami wielkości produkcji oraz koszty zmienne, które są uzależnione od jej wolumenu.

W celu wyznaczenia progu rentowności należy przyjąć pewne założenia upraszczające obliczenia, dotyczące ceny i kosztów:

  • Produkcja w danym okresie jest równa sprzedaży
  • Koszty całkowite są zależne liniowo od rozmiarów produkcji – koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a koszty stałe są bezwzględnie stałe
  • Cena sprzedaży jest stała, dzięki czemu przychód ze sprzedaży jest proporcjonalny do wielkości sprzedaży

Próg rentowności możemy określić na dwa sposoby: metodą analityczną lub metodą graficzną.

Metoda analityczna polega na obliczeniu progu rentowności za pomocą determinujących go czynników, jakimi są cena produktu, jednostkowy koszt zmienny oraz koszty stałe. Aby ustalić punkt krytyczny, szukamy takiego poziomu sprzedaży, przy którym dochodzi do zrównania przychodów ze sprzedaży z kosztami całkowitymi poniesionymi przez firmę.

Wyróżniamy dwa rodzaje progu rentowności – ilościowy, który mówi o wielkości produkcji, przy której wynik finansowy jest równy zero oraz wartościowy, który pokazuje minimalną wartość sprzedaży jaką należy osiągnąć, aby nie ponosić strat. Do analizy przydaje się również ujęcie procentowe, określające jaką część przewidywanego popytu należy wykorzystać.

Metoda graficzna polega na umieszczeniu odpowiednich danych w układzie współrzędnych, co pozwala na odczytanie progu rentowności, który znajduje się w punkcie przecięcia krzywej wartości produkcji i krzywej kosztów całkowitych. Wykres pozwala również na łatwe odczytanie, czy znajdujemy się w strefie zysku, czy straty.

 

Do czego służy analiza rentowności?

Analiza rentowności jest wykorzystywana w bieżącym zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem. Wielu menedżerów zadaje sobie pytanie „Kiedy sprzedaż zacznie przynosić zyski?”. Aby móc odpowiedzieć na to zagadnienie należy posłużyć się między innymi analizą progu rentowności. Dopiero po przekroczeniu pewnej wielkości sprzedaży jednostka staje się rentowna, a prowadzenie biznesu jest opłacalne.

Próg rentowności wykorzystywany jest do podejmowania decyzji o ustaleniu optymalizacji zysku, i określeniu cen wytwarzanych produktów, obliczaniu wolumenu produkcji zapewniającego osiągniecie zaplanowanego zysku, a także ustalaniu wpływu zmian wielkości produkcji, cen oraz kosztów na poziom wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Służy on również do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Analiza rentowności jest istotna dla każdego przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje finansowe można wykorzystać instrument jakim jest analiza progu rentowności, czyli badanie jego wrażliwości na zmianę takich czynników jak cena produktu, koszty stałe i zmienne, wielkość sprzedaży, czy oczekiwany zysk. Jest to przydatne narzędzie do planowania działań przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, sprzedaży oraz kalkulacji cen w kolejnych okresach działalności.

 

Natalia Marchelewicz

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *