22.03.2023

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie FENG i ścieżce SMART!

Kluczowe informacje:

 • Aktualizacja – 29.03.2023! Zgodnie z informacją PARP, termin składania wniosków w 1 turze ścieżki SMART w ramach programu dofinansowań unijnych FENG został wydłużony do 9 maja 2023 roku!
 • Ścieżka SMART jest programem umożliwiającym uzyskanie dofinansowania dla przedsiębiorstw każdej wielkości.
 • W ramach programu firma musi zrealizować co najmniej jeden z dwóch modułów obligatoryjnych (moduł B+R, moduł wdrożenie innowacji) oraz każdy z 5 modułów fakultatywnych (moduł infrastruktura B+R, moduł cyfryzacja, moduł zazielenienie przedsiębiorstw, moduł kompetencje, moduł internacjonalizacja).
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w programie, jeśli wybiorą dowolny z dwóch obligatoryjnych modułów. Duże firmy muszą realizować moduł B+R.
 • Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej oraz zakup usług związanych ze wsparciem innowacji.
 • Projekt powinien spełniać zasadę równości, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju, a duże przedsiębiorstwo powinno współpracować z podmiotami z sektora MŚP.
 • W ramach każdego konkursu przeprowadzone są oddzielne nabory podzielone na rundy odbywające się w innych terminach.
 • Inne programy dofinansowań ze środków z Unii Europejskiej to Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji o dotacje unijne 2023 to wniosek formalny oraz model finansowy przedsiębiorstwa.
 • Podczas pisania wniosku o dofinansowanie PARP warto zadbać o odpowiednie planowanie, precyzyjny opis projektu, zgodność z priorytetami agencji oraz skorzystać z pomocy ekspertów.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku, eksperci z ConQuest Consulting mogą Ci w tym pomóc!

Czym jest program FENG i ścieżka SMART?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z programów oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na projekty badawcze, rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek.

Program FENG 2021-2027 umożliwia otrzymanie dotacji przez mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. To konkurs dla firm z funduszy unijnych, z których Polska może korzystać w latach 2021-2027. Wspierane projekty mają charakter badawczo-rozwojowy, innowacyjny oraz wspierają konkurencyjność polskiej gospodarki.

Na czym polega modułowość w ścieżce SMART?

Modułowość jest jednym z kluczowych elementów w ścieżce SMART, która pozwala na skuteczne pozyskiwanie dofinansowań europejskich. Polega ona na podziale projektu na mniejsze, bardziej precyzyjne moduły, które można realizować niezależnie od siebie.

Wniosek składany przez duże firmy musi obowiązkowo obejmować moduł badawczo-rozwojowy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw musi to być co najmniej jeden z modułów B+R oraz wdrożenie innowacji.

Moduł B+R – przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych albo prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej innowacyjnego rozwiązania.

Moduł wdrożenie innowacji – celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie, lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.

Dodatkowe moduły w ramach, których może zostać udzielone wsparcie w ramach ścieżki SMART:

 • Moduł infrastruktura B+R – moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.
 • Moduł cyfryzacja – moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw – moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.
 • Moduł kompetencje – wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.
 • Moduł internacjonalizacja – moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Kto może skorzystać z dofinansowań w ramach FENG?

Z programu wspieranego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki innowacji.

Osoby kwalifikujące się do programu niezależnie od wybranej ścieżki mogą być przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność o każdej wielkości na terenie Polski. Co ważne, ścieżka Smart FENG jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji.

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania?

W przypadku modułu badawczo-rozwojowego środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych oraz 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

W przypadku modułu wdrożenia innowacji środki mogą zostać przeznaczone na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.

W ramach ścieżki można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Gdzie szukać dofinansowań programu FENG?

W przypadku, gdy firma szuka dofinansowania z programu FENG, powinna skupić się na programach regionalnych oraz na programie dla 6 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i regionu mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów ościennych).

Programy centralne są przeznaczone przede wszystkim dla większych projektów lub tych, które są przełomowe w swojej kategorii. Natomiast programy regionalne i dla 6 województw, wspierają podobne typy projektów co w programach centralnych, jednak są skierowane do mniejszych przedsiębiorstw i są ważne z punktu widzenia rozwoju danego regionu. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni śledzić harmonogramy konkursów ogłaszane przez instytucje odpowiedzialne za programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dotacje unijne?

W celu uzyskania dotacji unijnych w ramach Ścieżki Smart, przedsiębiorca musi spełnić kryteria obligatoryjne na poziomie całego projektu i modułów. Kryteria obligatoryjne obejmują takie kwestie jak kwalifikacja wnioskodawcy, spójność projektu, zapewnienie finansowania, zasoby ludzkie i techniczne oraz racjonalny harmonogram wykonania.

Ważne jest również, aby projekt spełniał zasadę równości, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju, a duże przedsiębiorstwo współpracowało z podmiotami z sektora MŚP.

Kryteria rankingujące określają liczbę punktów, które dany projekt może uzyskać za różne kategorie, takie jak innowacja, ekoinnowacja, współpraca z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi oraz pozytywny wpływ na jakość życia społeczeństwa, włączenie społeczne i spowolnienie zmian klimatu.

Jakie dokumenty należy złożyć w ramach ścieżki SMART?

W ramach aplikacji o dotacje unijne 2023 do ścieżki SMART Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki należy złożyć wniosek, który rozważy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z oddzielnym dokumentem dotyczącym modelu finansowego przedsiębiorstwa. Dokumenty można uzupełnić o plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej.

Harmonogram zgłoszeń dla ścieżki SMART

Aktualizacja! Zgodnie z informacją PARP, termin składania wniosków w 1 turze ścieżki SMART w ramach programu dofinansowań unijnych FENG został wydłużony do 9 maja 2023 roku!

W ramach różnych konkursów prowadzone są oddzielne nabory podzielone na rundy. W każdym z nich ważne są 3 daty:

 1. Ogłoszenie naboru, kiedy przedsiębiorcy poznają regulamin konkursu, oraz wzór wniosku na dofinansowanie,
 2. Rozpoczęcie naboru, czyli dzień, od którego można zacząć składać wnioski w systemie informatycznym,
 3. Zakończenie naboru, czyli ostatni dzień, do kiedy można wysłać wniosek w systemie informatycznym.

W ramach ścieżki SMART ogłoszone są 3 zakresy czasowe naborów, w których można składać wnioski na konkursy 2023. Są to:

 • 02.2023-12.05.2023 09.05.2023 (Aktualizacja 29 marca 2023),
 • 04.2023-15.06.2023,
 • 09.2023-31.10.2023.

Inne programy dofinansowań

Oprócz wymienionego już programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” NCBR istnieją także inne źródła dofinansowań, które mogą zainteresować firmy poszukujące wsparcia na swój rozwój.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) to program finansowany z funduszy Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce. Program składa się z kilku osi priorytetowych, w ramach których realizowane są różne projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie innowacyjności w regionach.

Jednym z takich programów jest, wspierany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), którego celem jest wspieranie inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne technologie. Program ten skierowany jest do przedsiębiorstw z różnych branż, które chcą wprowadzać innowacyjne rozwiązania do swojej działalności.

Kolejnym ciekawym programem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który oferuje dotacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wiejskich. W ramach programu wsparcie można otrzymać na takie inwestycje jak modernizacja gospodarstw rolnych, budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej czy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Dobre praktyki podczas pisania wniosku o dofinansowanie do PARP

Pisanie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości może być skomplikowane i czasochłonne. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, warto stosować dobre praktyki, które pomogą w przygotowaniu skutecznego wniosku.

Po pierwsze, należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami PARP i zaplanować harmonogram prac. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami formalnymi i zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Przygotowanie kompletnego wniosku może wymagać czasu, dlatego warto rozpocząć pracę na kilka tygodni przed terminem składania.

Po drugie, wniosek powinien zawierać konkretne cele i plany realizacji projektu. Opis projektu powinien być jasny i czytelny, a cele powinny być mierzalne i osiągalne w ramach dostępnego budżetu. Należy dokładnie przedstawić zalety projektu dla przedsiębiorstwa i branży, a także oszacować jego wpływ na rynek i konkurencję.

Po trzecie, ważne jest, aby projekt był zgodny z priorytetami PARP i planami rozwoju sektora, w którym działa przedsiębiorstwo. Projekt powinien być zgodny z celami strategicznymi agencji, a także stanowić odpowiedź na potrzeby rynku.

Po czwarte warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy mogą pomóc w przygotowaniu wniosku i udzielić porad w trakcie realizacji projektu. Wsparcie eksperckie może zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania oraz pomóc w osiągnięciu celów projektu.

Pomoc ekspertów w stworzeniu wniosku o dofinansowanie

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie to często skomplikowany proces wymagający wiedzy i doświadczenia w dziedzinie aplikowania o środki unijne. Dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy pomogą w poprawnym przygotowaniu wniosku i zwiększeniu szans, aby uzyskać dotacje 2023. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym procesie – skontaktuj się z nami!

Jednym z rodzajów pomocy, jaką można uzyskać, jest konsulting w zakresie aplikacji o dofinansowanie. Firmy konsultingowe oferują wsparcie na każdym etapie przygotowywania wniosku, począwszy od oceny projektu i jego dopasowania do konkursu, aż po jego wypełnienie i przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Kolejną formą pomocy są szkolenia z zakresu aplikowania o dofinansowanie. W ramach takich szkoleń specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie aplikowania o środki unijne, podpowiadają najlepsze praktyki i strategie, a także omawiają kwestie formalne i prawne związane z wnioskowaniem o dofinansowanie.

Oprócz tego istnieją również firmy specjalizujące się w weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Takie firmy analizują wniosek pod kątem zgodności z wymaganiami formalnymi, a także oceniają jego szanse na uzyskanie dofinansowania.

Jako ConQuest Consulting nieraz pomagaliśmy przy tworzeniu poszczególnych części wniosków w takich programach jak: Internacjonalizacja MŚP, Seal of Excellence, Go to Brand, Paszporty do eksportu, SMART. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Case Study!

Pomożemy Ci wypełnić wniosek! Skontaktuj się z nami już teraz!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Anna Jurek

  Zobacz inne wpisy

  Gospodarka

  Model Osterwaldera w praktyce, czyli sukces Apple’a, LEGO i Skype’a

  Zobacz więcej
  Kluczowe zasady efektywnego zarządzania
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Kluczowe zasady efektywnego zarządzania

  Zobacz więcej
  innowacje miejskie i domowe
  Innowacje

  Smart House i Smart City – Jakich Innowacji Można Spodziewać się w Domu i w Mieście?

  Zobacz więcej