11.08.2022

Analiza ekonomiczno-finansowa w 5 krokach

Analiza ekonomiczno-finansowa jest uniwersalnym narzędziem, które pozwala na estymację opłacalności inwestycji. Może być ona wykorzystywana do oceny realizowalności i opłacalności projektu biznesowego przez dowolny podmiot produkcyjny. Dla uproszczenia można rozpatrywać grupę przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem fizycznych produktów, jednak model analityczny (w tym wszystkie jego etapy składowe) jest narzędziem uniwersalnym.

Do rozpoczęcia analizy niezbędne jest precyzyjne wyznaczenie celu danego projektu, w tym wypadku scharakteryzowania produktu, który planuje się wytwarzać. Niezbędne jest także zapewnienie na wszystkich etapach badania danych finansowych i ekonomicznych, takich jak np. struktura kosztów i przychodów lub wartości wskaźników rynkowych, niezbędnych dla osiągnięcia rzetelnych wyników.

Etap 1. Analiza sytuacji prawnej

Rozpoczęcie właściwej analizy ekonomiczno-finansowej należy poprzedzić przeanalizowaniem obowiązujących aktów prawnych. Weryfikacja powinna obejmować dokumenty, które mają wpływ na sektor, w którym przeprowadzona ma zostać planowana inwestycja. Nacisk należy położyć przede wszystkim na weryfikację występowania ograniczeń dotyczących danego produktu oraz zakazów jego produkcji, dystrybucji lub sprzedaży na danym rynku.

Etap 2. Ocena stanu przedsiębiorstwa

Drugim krokiem analizy jest ocena stanu podmiotu gospodarczego, przede wszystkim od strony finansowej. Pozwala ona sprawdzić czy w danym momencie firmę stać na zrealizowanie zamierzonego projektu.

Na tym etapie należy także zweryfikować wykonalność projektu. Opiera się ją głównie na możliwościach finansowych, jednak należy wziąć także pod uwagę dodatkowe elementy, zależne od charakteru produkcji nowego produktu i jej wpływu na dotychczasową działalność podmiotu, np. moce produkcyjne i osobowe.

Etap 3. Analiza potencjału inwestycji

Analiza potencjału składa się ze zbadania wielkości obszaru gospodarczego, w którym planowana jest inwestycja, oceny konkurencji i identyfikacji barier występujących na rynku.

Po przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencji można wstępnie oszacować potencjał danej branży w kontekście prowadzenia na nim działalności produkcyjnej lub sprzedażowej.

Etap 4. Analiza opłacalności inwestycji

Kolejny etap obejmuje analizę kosztów oraz przychodów związanych wyłącznie z produkcją, dystrybucją lub sprzedażą wybranego na samym początku produktu. W tej części, która stanowi analizę finansową, uwzględnia się także zmiany kapitałowe w pozostałej działalności wynikające z poszerzenia lub zmiany portfolio produktowego. Ważna jest identyfikacja wszystkich grup kosztów i przychodów. Pozwala to bowiem na rzetelną prognozę wyniku finansowego z planowanej inwestycji.

Etap czwarty pozwala na finalną ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia. Pokazuje także rozkład punktowej opłacalności na przestrzeni kolejnych lat, co pozwala na wybór roku rozpoczęcia danego typu działalności.

Etap 5. Podjęcie decyzji odnośnie realizacji

Podobnie jak w przypadku innych typów analizy, również analiza ekonomiczno-finansowa kończyć powinna się wnioskowaniem i, docelowo, podjęciem decyzji odnośnie rozpoczęcia lub zaniechania produkcji, sprzedaży lub dystrybucji nowego produktu.

Marcel Prentkowski

Zobacz inne wpisy

Jak działa Twoja konkurencja od wewnątrz? Dowiedz się tego dzięki analizie 4 rogów!
Analiza konkurencji

Jak działa Twoja konkurencja od wewnątrz? Dowiedz się tego dzięki analizie 4 rogów!

Zobacz więcej
Co łączy lean management z outsourcingiem?
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Co łączy lean management z outsourcingiem?

Zobacz więcej
Digital marketing
Marketing

Digital marketing, czyli nowa technologia reklamy

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single.php