19.08.2015

Dobór próby badawczej kluczem do wartościowych wniosków – ConQuest

Kluczowe informacje:

 • Badanie rynku jest kluczowym narzędziem dla firm i instytucji na całym świecie w celu pozyskania wartościowych informacji.
 • W przypadku dużej populacji, kluczowym etapem badania jest dobór próby badawczej.
 • Proces doboru próby obejmuje cztery podstawowe etapy: zdefiniowanie docelowej zbiorowości, ustalenie liczebności próby, wybór metody doboru próby i pobranie próby z planu.
 • Metody doboru próby mogą być podzielone na dwie główne kategorie: metody losowe (probabilistyczne) i metody nielosowe (nieprobabilistyczne).
 • Metody losowe dają wszystkim jednostkom równe szanse na wzięcie udziału w badaniu i obejmują takie techniki jak dobór losowy prosty, dobór losowy warstwowy, dobór losowy systematyczny i dobór zespołowy.
 • Metody nielosowe pozwalają ankieterowi wpływać na dobór jednostek, a techniki doboru obejmują dobór celowy, dobór przypadkowy, wybór kwotowy i metodę kuli śniegowej.
 • Wielkość próby badawczej jest kluczowym elementem w badaniach, umożliwiającym wnioskowanie o badanej populacji z odpowiednią dokładnością i pewnością.
 • Istnieją różne podejścia do ustalania wielkości próby, w tym arbitralny lub subiektywny wybór, analiza minimalnej liczby obserwacji potrzebnych do reprezentacji, uwzględnienie ograniczeń budżetowych, oraz ustalenie wielkości próby na podstawie z góry określonego poziomu precyzji.
 • Wybór metody doboru próby zależy od specyfiki badania, celów badawczych oraz dostępnych zasobów.
 • Odpowiednio przeprowadzony dobór próby badawczej zapewnia większą wiarygodność i reprezentatywność wyników badania, umożliwiające wyciąganie wartościowych wniosków.

Badanie rynku jest jedną z najpopularniejszych metod pozyskiwania informacji wykorzystywaną przez firmy i instytucje na całym świecie. Profesjonalna analiza potrafi być bardzo wartościowym źródłem wiedzy, a sama tematyka badań jest niemal nieograniczona. Przeprowadzenie takiego badania wydaje się być łatwe, gdy docelowa grupa liczy kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt jednostek, ale jak przeprowadzić badanie na kilkuset tysięcznej zbiorowości? Niemal niemożliwe byłoby przeprowadzenie wywiadów ze wszystkimi mieszkańcami Wrocławia czy sprawdzenie jakości każdego jajka w 300-tysięcznej dostawie. Jedynym słusznym rozwiązaniem w takim przypadku jest wybór „przedstawicieli”, tzn. określonej części danej zbiorowości, która weźmie udział w badaniu.

Więcej szczegółów poniżej!

Czym jest dobór próby?

Co w takim razie sprawia, że badanie przeprowadzone nawet na setnej części badanej populacji możemy analizować w odwołaniu do ogółu, zachowując wiarygodność wyciągniętych wniosków? Kluczem jest dobór próby badawczej. Odpowiednio dobrana próba badawcza ma fundamentalny wpływ na jakość oraz wiarygodność całego badania. Dobór próby jest kluczowym etapem realizacji analizy i stanowi tym samym nie lada wyzwanie. Aby dokonać prawidłowego wyboru próby badawczej należy pamiętać o czterech podstawowych etapach tego procesu:

 • Zdefiniowanie docelowej zbiorowości
 • Ustalenie liczebności próby (ten etap ma bezpośrednie przełożenie na dokładność naszej analizy – im większa grupa osób weźmie udział w badaniu, tym dokładniejsze będą wyniki. Wielkość populacji stanowi istotny czynnik przy określaniu minimalnej liczebności próby i adekwatnego doboru próby jednostek populacji.)
 • Wybór metody doboru próby
 • Pobranie próby z planu

Metody doboru próby badawczej

Planowanie próby jest kluczowym procesem w badaniach naukowych i marketingowych. Obejmuje on wiele etapów, takich jak określenie celowej populacji, wybór metody próbkowania, ustalenie wielkości próby i ostatecznie pobranie odpowiednich próbek.

Decyzja o sposobie doboru próby powinna być podjęta na podstawie rodzaju poszukiwanych informacji. Niestety często jest ona determinowana przez dostępność osób badanych. Proces ten może być przeprowadzany według dwóch schematów.

Metoda próbkowania odgrywa istotną rolę w procesie doboru próby. Jest to sposób, w jaki jednostki badanej populacji są wybierane do próby. Istnieją różne metody próbkowania, które można podzielić na dwie główne kategorie: metody losowe (probabilistyczne) i metody nielosowe (nieprobabilistyczne).

Aby uzyskać reprezentatywną próbę populacji, można zastosować zarówno techniki losowego doboru próbki, jak i nieprobabilistyczne techniki doboru. Wybór konkretnej metody próbkowania zależy od przyjętej metodologii badawczej i celów badania.

W zależności od wymagań i założeń projektu badawczego, stosuje się różnorodne techniki doboru próby, które są dostosowane do konkretnego kontekstu badawczego.

Badanie losowe (probabilistyczne)

Jak sama nazwa wskazuje, ten schemat doboru zakłada wykorzystanie narzędzi losowania. Badacz nie ma wpływu na proces wyboru, a wszystkie jednostki z grupy docelowej mają jednakowe szanse na wzięcie udziału w badaniu. W ramach badania losowego wyróżnia się dodatkowo kilka technik.

Pierwsza z nich to dobór losowy prosty. Jest to najłatwiejsza z metod losowych i polega na wylosowaniu odpowiedniej liczby jednostek z analizowanej populacji.

Kolejną metodą jest dobór losowy warstwowy. Pierwszym krokiem w tej metodzie jest scharakteryzowanie struktury populacji pod względem określonej cechy bądź ich kombinacji. Następnie należy wylosować odpowiednią liczbę jednostek z każdej warstwy tak, aby struktura próby zgadzała się ze strukturą populacji.

Przykład:

Jeśli w danej zbiorowości liczba osób palących stanowi 45%, a liczba osób niepalących 55%, badacz biorąc pod uwagę nałóg jako cechę kształtującą strukturę populacji, powinien wylosować taką liczbę osób palących i niepalących, aby w wylosowanej próbie stanowili oni odpowiednio 45% oraz 55%.

Trzecią metodę stanowi dobór losowy systematyczny. Polega on na ustaleniu określonej częstotliwości losowania osób z populacji, np. wybierana będzie co dziesiąta osoba z badanej grupy.

Dobór zespołowy jako kolejna technika wchodząca w skład badania losowego jest wykorzystywana w przypadku braku posiadania kompletnej listy jednostek analizowanej populacji. Koniecznością jest wylosowanie zespołów (mogą być to np. miejscowości, instytucje, szkoły) w celu zdobycia list ich członków, a następnie w oparciu o nie dokonuje się losowania.

Badanie nielosowe (nieprobabilistyczne)

W przeciwieństwie do pierwszego schematu, badanie nielosowe odrzuca procedurę losowania. Nie jest również w pełni niezależne, ponieważ ankieter otrzymuje możliwość wpływania na dobór jednostek, a dokładniej na wykorzystywane mechanizmy.

Jedną z technik badania nielosowego jest dobór celowy. Polega on na doborze takich jednostek, które są źródłem najbardziej wartościowych informacji dotyczących danego zjawiska.

Kolejną techniką jest dobór przypadkowy. Ten sposób oparty jest na dostępności osób badanych. Przykładem może być np. wywiad na ulicy, kiedy ankieter przepytuje osoby, które akurat znalazły się w jego zasięgu.

Trzecim sposobem jest wybór kwotowy. Jest on bardzo podobny do jednej z metod badania losowego, ponieważ również opiera się na opisaniu struktury badanej populacji pod względem danej cechy lub ich kombinacji, a następnie na doborze takiej liczby osób, aby struktura próby zgadzała się ze strukturą badanej zbiorowości. Różnicę stanowi pominięcie procesu losowania. Badacz samodzielnie wybiera osoby, które wezmą udział w badaniu.

Istnieje jeszcze jedna metoda doboru próby wchodząca w skład badania nielosowego. Jest nią metoda kuli śniegowej wykorzystywana podczas analizy trudno dostępnych zbiorowości. Polega na dotarciu do nielicznej grupy osób wykazujących interesujące nas cechy, a następnie dzięki ich znajomościom do kolejnych osób z podobnymi cechami.

Wielkość próby badawczej

Określenie wielkości próby jest kluczowym elementem w badaniach, umożliwiającym wnioskowanie o badanej populacji z odpowiednią dokładnością i pewnością. Jest to proces skomplikowany, który wymaga wiedzy z zakresu statystyki i teorii próbkowania. Istnieje kilka podejść do ustalania wielkości próby:

 • Pierwsze podejście polega na arbitralnym lub subiektywnym wyborze wielkości próby przez analityka na podstawie własnych osądów.
 • Drugie podejście opiera się na analizach i ustalane jest przez minimalną liczbę obserwacji potrzebnych do uzyskania odpowiedniej reprezentacji w tabeli kondygnacji.
 • Trzecie podejście uwzględnia ograniczenia budżetowe, które mogą wpływać na wielkość próby.
 • Czwarte podejście opiera się na ustaleniu wielkości próby na podstawie z góry określonego poziomu precyzji, który ma być osiągnięty w badaniu.

W zależności od specyfiki badania i dostępnych zasobów, wybór odpowiedniego podejścia do ustalania wielkości próby jest istotny dla zapewnienia wiarygodnych i reprezentatywnych wyników badania.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu analizy rynku? Zapisz się na bezpłatną konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Różnorodne schematy doboru próby badawczej: klucz do wartościowych wniosków

  Schematy doboru próby oraz rodzaje doboru próby mają kluczowe znaczenie przy przeprowadzaniu badań rynkowych. W przypadku większych populacji, gdzie przeprowadzenie badania na całej zbiorowości jest niemożliwe, dobór próby badawczej staje się nieodzowny. Istnieją różne metody doboru próby, w tym m.in. prosta próba losowa, dobór losowy próby oraz większa próba, które umożliwiają reprezentatywne wnioskowanie.

  W przypadku prostej próby losowej, jednostki badanej populacji są wybierane na zasadzie losowego losowania. Ta metoda daje wszystkim jednostkom równe szanse na wzięcie udziału w badaniu. Dobór losowy próby może być również zrealizowany w sposób warstwowy, gdzie populacja jest podzielona na warstwy ze względu na określoną cechę, a następnie losuje się odpowiednią liczbę jednostek z każdej warstwy. Inną metodą jest dobór losowy systematyczny, w którym jednostki są wybierane na podstawie ustalonej częstotliwości losowania.

  W przypadku większej próby, losowania próby stają się bardziej skomplikowane, ale dają większą reprezentatywność badanej populacji. Wielkość próby jest również ważnym czynnikiem do uwzględnienia przy doborze próby. W zależności od liczebności populacji, dostępnych zasobów oraz poziomu precyzji, dobór próby powinien być odpowiednio skalkulowany.

  Ważne jest zrozumienie, że dobór próby badawczej powinien być dostosowany do specyfiki badania, celów badawczych oraz dostępnych zasobów. Odpowiednio przeprowadzony dobór próby badawczej zapewnia większą wiarygodność i reprezentatywność wyników badania, umożliwiające wyciąganie wartościowych wniosków.

  Dobór próby badawczej: kluczowy etap analizy i wnioskowania

  Schemat losowania próby stanowi istotny element w procesie doboru próby badawczej. Pozwala on na obiektywne i losowe wybranie jednostek populacji do badania. Badania próby losowej są często wykorzystywane w celu zapewnienia reprezentatywności wyników. Przykładem doboru próby losowej może być dobór prosty, gdzie odpowiednia liczba jednostek zostaje wylosowana z całej populacji. W przypadku większych prób, losowania próby mogą być wykonywane z użyciem zaawansowanych technik statystycznych, które uwzględniają różne parametry i charakterystyki populacji.

  Rozmiar próby jest kluczowym czynnikiem w doborze próby badawczej. Odpowiednio dobrana liczebność próby ma istotny wpływ na dokładność i reprezentatywność wyników badania. Przy wyborze rozmiaru próby należy wziąć pod uwagę cel badania, dostępne zasoby oraz poziom precyzji, który chcemy osiągnąć. W przypadku doboru nielosowego, gdzie ankieter ma kontrolę nad doborem jednostek, ważne jest odpowiednie określenie kryteriów i selekcja najbardziej wartościowych informacji dotyczących badanego zjawiska.

  Dobór próby pozwala na reprezentatywne wybranie jednostek populacji, które będą analizowane w badaniu. Losowanie warstwowe jest jedną z metod doboru próby, polegającą na podziale populacji na warstwy, a następnie losowaniu próbek z każdej warstwy. Przypadek doboru losowego to kolejna metoda, w której jednostki są wybierane przypadkowo, zapewniając losowy proces doboru. Wybór większej próby losowej może zwiększyć precyzję analizy i wnioskowania.

  Dobór próby - właściwa metoda

  Badanie rynku jest nieodłącznym elementem funkcjonowania większości przedsiębiorstw oraz instytucji. Stanowi podstawę wielu ważnych decyzji biznesowych, dlatego ważne jest, aby wyciągane wnioski z jak największą dokładnością pokrywały się z prawdą. Poprawnie przeprowadzony dobór próby badawczej, który stanowi kluczowy etap każdego badania, z pewnością zwiększy wiarygodność analizy i przyczyni się do podjęcia prawidłowych decyzji.

  Po dokładnym zrozumieniu specyfiki ankiety, pozostaje nam wybrać odpowiednią metodę doboru próby. W przypadku badań internetowych wiele metod, zwłaszcza nielosowych, może wydawać się mało przydatnych. Jednak ostateczny wybór należy do ankietera, który podejmuje decyzję na podstawie swoich preferencji i potrzeb badawczych.

  Najczęściej stosowane metody to prosty dobór losowy oraz dobór kwotowy. Metoda prostego doboru losowego polega na losowym wyborze respondentów spośród całej populacji badanej, natomiast metoda doboru kwotowego polega na uwzględnieniu różnych charakterystyk populacji, takich jak wiek, płeć czy region, podczas doboru próby.

  W literaturze można również znaleźć metodę doboru ochotniczego. Polega ona na pozostawieniu ogłoszenia o badaniu, na które chętni respondenci samodzielnie zgłaszają się do udziału. W przypadku badań internetowych ta metoda cieszy się dużą popularnością i jest uważana za skuteczną. Jednak warto podkreślić, że reprezentatywność próby wybranej w ten sposób może budzić pewne wątpliwości.

  Podsumowując, wybór odpowiedniej metody doboru próby w badaniach internetowych powinien uwzględniać specyfikę ankiety, dostępne zasoby oraz cel badania, aby zapewnić jak najbardziej wiarygodne i reprezentatywne wyniki.

  Zobacz inne wpisy

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Zakładanie firmy – praktyczne porady

  Zobacz więcej
  Strategie marketingowe
  Marketing

  Strategia marketingowa a macierz Ansoffa

  Zobacz więcej
  Innowacje

  Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania AI w małej firmie?

  Zobacz więcej