11.08.2022

Dlaczego przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

Kluczowe informacje

 • Otoczenie przedsiębiorstwa można podzielić na mikro i makrootoczenie, które obejmują różne czynniki wpływające na organizację.
 • Śledzenie zmian w otoczeniu jest konieczne, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i dostosować się do nowych okoliczności.
 • Świadome obserwowanie otoczenia może prowadzić do wykorzystania szans i możliwości, takich jak obniżenie kosztów produkcji, poprawa zyskowności i optymalizacja działań wewnątrz firmy.
 • Regularna obserwacja otoczenia pozwala na identyfikację wyzwań i zagrożeń oraz opracowanie strategii działania w nowych okolicznościach.
 • Analiza rynku umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, wyznaczanie celów, strategii i optymalizację kosztów.
 • Pomoc w analizie otoczenia obejmuje wsparcie w gromadzeniu informacji i przeprowadzaniu analiz otoczenia dla przedsiębiorstw.

Otoczenie przedsiębiorstwa to suma czynników (stanów, procesów, czy trendów), które składają się na środowisko, w którym ono funkcjonuje. Otoczenie stale się zmienia, nieustannie i bezwzględnie determinuje działania wewnątrz organizacji. Ale… dlaczego jeszcze przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

Makrootoczenie a mikrootoczenie

Uściślając definicję, możemy podzielić je na mikro i makrootoczenie, rozumiane jako to bliższe oraz dalsze. Pierwsza kategoria obejmuje czynniki, które bezpośrednio oddziałują na organizację, tym samym nie jest ono jednakowe dla wszystkich. Realnie to od pozycji rynkowej, jak i konkurencyjnej podmiotu zależy, czy ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród najważniejszych grup należących do mikrootoczenia wymienia się: dostawców, pośredników, konkurentów, klientów, lokalne samorządy oraz lokalnych mieszkańców. Natomiast otoczenie dalsze w podobny sposób oddziałuje na wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym rynku. Zazwyczaj są one niezależne od konkretnych przedsiębiorstw, dlatego muszą się one do niego dostosować. Do makrootoczenia zalicza się czynniki demograficzne, ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, technicznie oraz przyrodnicze.

Analiza rynku zabezpieczeniem na zmiany

W nieustannie zmieniającym się świecie, w którym informacja stanowi jeden z najbardziej pożądanych i dających przewagę narzędzi, świadomość tego, w jakim otoczeniu funkcjonuje przedsiębiorstwo, staje się niemal kluczowe. Nowy konkurent na rynku, odmienny segment rynku, zmienne zachowania konsumentów, tańszy produkt od dostawców, a może kolejne regulacje prawne, ulgi podatkowe, dofinansowanie – to tylko przykłady zmian, które pojawiają się w mikro i makrootoczeniu przedsiębiorstwa. Ignorancja na nie, brak świadomości ich występowania może wiązać się odpowiednio z utratą przewagi konkurencyjnej, spadkiem zapotrzebowania na produkty/usługi firmy, ponoszeniem wyższych kosztów operacyjnych niż jest to możliwe, narażenie się na nieprzestrzeganie prawa oraz zmarnowanie szansy na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Analiza makrootoczenia przy pomocy PESTEL

Analiza PESTEL to narzędzie służące do oceny makrootoczenia, w którym działa organizacja lub firma, składające się z sześciu kategorii czynników zewnętrznych: Politycznych, Ekonomicznych, Socjokulturowych, Technologicznych, Ekologicznych i Prawnych. Przeprowadzanie analizy PESTEL jest cenne w różnych sytuacjach, takich jak planowanie strategiczne, ekspansja na nowe rynki czy wprowadzenie nowego produktu lub usługi.

Analiza PESTEL jest istotna, ponieważ pozwala organizacjom zrozumieć wpływ czynników zewnętrznych na ich działalność i rynek, na którym się znajdują, przewidywać zmiany oraz identyfikować szanse i zagrożenia wynikające z makrootoczenia. Wnioski, które można wyciągnąć z analizy PESTEL, obejmują identyfikację kluczowych czynników zewnętrznych wpływających na organizację, ocenę ich potencjalnego wpływu na działalność oraz określenie działań, które należy podjąć, aby się do nich dostosować, wykorzystać szanse i unikać zagrożeń.

Opracowanie długoterminowych strategii, które uwzględniają przewidywane zmiany w makrootoczeniu, pozwala na lepsze przygotowanie organizacji do przyszłości. W efekcie analiza PESTEL sprzyja podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji strategicznych i przyczynia się do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Analiza otoczenia przy pomocy SWOT

Analiza SWOT to narzędzie zarządzania strategicznego, które pozwala na zidentyfikowanie silnych i słabych stron organizacji, a także szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na jej rozwój. Jej celem jest zapewnienie kompleksowego obrazu sytuacji i otoczenia organizacji, co umożliwia podejmowanie efektywnych decyzji.

TO uniwersalne narzędzie, z którego można korzystać na różnych etapach działalności organizacji, na przykład podczas planowania strategicznego, przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na rynek, czy w trakcie podejmowania ważnych decyzji biznesowych.

Wnioski, które można wyciągnąć z analizy SWOT, obejmują określenie działań mających na celu wzmocnienie mocnych stron i zminimalizowanie wpływu słabych stron, identyfikację obszarów, w których organizacja powinna inwestować, aby wykorzystać szanse, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji wpływu zagrożeń na organizację, oraz ustalenie priorytetów i kierunków działań, które będą przyczyniać się do osiągania celów.

Analiza SWOT – szanse i możliwości

Dostrzeżenie zmian, które zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstwa, może zostać przekształcone na szanse i możliwości, czekające na ich wykorzystanie. Obniżenie kosztów produkcji, polepszenie zyskowności przedsiębiorstwa to niektóre długofalowe korzyści, które mogą wyniknąć ze świadomej obserwacji i reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Niekiedy wnioski z przeprowadzonych analiz wskazywać mogą na nowe możliwości optymalizacji działań wewnątrz przedsiębiorstwa. Wówczas istotne jest, aby sprawdzić, czy firma funkcjonuje w symbiozie z otoczeniem, wykorzystując potencjał, jaki otrzymuje, a może istnieje możliwość zmapowania procesów, które wymagają poprawy? W celu podjęcia racjonalnych kroków niezbędne jest jednak poznanie specyfiki, sposobu działania otoczenia oraz śledzenia procesów w nim zachodzących

Analiza SWOT – wyzwania i zagrożenia

Niekiedy regularna obserwacja tego, co dzieje się wokół firmy może zwrócić uwagę na negatywne zmiany, które nadeszły bądź prawdopodobnie nadejdą. Szybka identyfikacji takowych czynników umożliwi organizacji, chociaż częściowe przygotowanie strategii działania w nowych okolicznościach. Efektywne wykorzystanie zasobów, wdrożenie nowego rozwiązania, usprawnienie tych dotychczas wykorzystywanych pomoże przezwyciężyć wyzwania oraz uniknąć zagrożeń. Magazynowanie większej liczby produktu X, w przypadku trudnej sytuacji rynkowej wśród dostawców, nowa kampania reklamowa usługi Y, gdy klienci zaczynają poszukiwać innych rozwiązań, a może wprowadzanie nowych technologii, aby podążać z biegiem rewolucji technologicznych w kolejnych sektorach gospodarki? Na każdy bodziec płynący z otoczenia, można przygotować odpowiedź. Elementami istotnymi pozostaje tutaj czas, skuteczność predykcji oraz efektywność działań.

Badanie otoczenia organizacji? A może wystarczy po prostu działać?

Pojawienie się spontanicznego sukcesu nagle podjętych działań jest czymś, co cieszy każdego przedsiębiorcę. Jednak czy przez cały czas można polegać na szczęściu i intuicji? Owszem można, ale tylko przy wsparciu ich świadomością tego, co dzieje się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Dostrzeżenie zmian w mikro i makrootoczeniu organizacji za sprawą m.in. analizy rynku daje podstawy do podejmowania świadomych decyzji biznesowych oraz wyznaczania jej celów, długofalowych strategii oraz optymalizacji kosztów. Nie ma wątpliwości, że wpływają one na jej wyniki finansowe, zakres funkcjonowania, jej grupę docelową, jak i perspektywy rozwoju. To od Ciebie zależy ile informacji i wiedzy będziesz czerpał z otoczenia Twojego przedsiębiorstwa.

Mimo że wielu na własny rachunek zbiera informacje, często jest to zbyt wymagające czasowo, a natłok informacji (czasami niepotrzebnych) przeraża – my z chęcią Ci w tym pomożemy.

Jeśli jesteś zainteresowany darmową konsultacją, po prostu napisz do nas.  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Maja Ciechańska

  Zobacz inne wpisy

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Internacjonalizacja – Twoja ścieżka do globalnej ekspansji

  Zobacz więcej
  przewaga konkurencyjna - pion
  Analiza konkurencji

  Jak zdobyć przewagę konkurencyjną na przykładzie Zary

  Zobacz więcej
  Wyzwania branży
  Gospodarka

  Jakie są główne wyzwania branży ICT?

  Zobacz więcej