11.08.2021

Benchmarking – sposób na doskonalenie firmy

Kluczowe informacje:

 • Benchmarking to metoda porównywania działań, procesów lub produktów jednej firmy z innymi podmiotami na rynku w celu poprawy efektywności działania oraz zdobycia wiedzy o najlepszych praktykach w branży.
 • W procesie analizy strategicznej istotne jest znalezienie punktu odniesienia naszych aktywności.
 • Istnieje kilka rodzajów benchmarkingu, takich jak procesowy, produktowy, funkcjonalny, organizacyjny, strategiczny, wewnętrzny oraz konkurencyjny.
 • Metoda wymaga metodycznego podejścia, postępowania zgodnie z procedurą oraz rzetelności i konsekwencji w agregowaniu i analizowaniu danych.
 • Benchmarking składa się z etapu przygotowawczego, operacjonalizacji, analizy danych oraz wdrożenia zmian.
 • W ramach benchmarkingu konieczne jest dokładne określenie przedmiotu porównania, czyli „co”, „jak” oraz „z kim” chcemy porównywać.
 • Kluczowym etapem jest operacjonalizacja, czyli określenie wskaźników KPI, które pomogą w mierzeniu sukcesu w badaniu.
 • Benchmarking poszczególnych procesów pozwala na określenie różnic jakościowych i ilościowych między badanymi elementami, co pozwala na wskazanie obszarów wymagających poprawy i wprowadzenia zmian.
 • Potrzeba coraz dokładniejszej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa wynika ze stale zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Krótko o benchmarkingu

Benchmarking (inaczej analiza porównawcza firmy) to metoda zarządzania polegająca na doskonaleniu własnej firmy poprzez korzystanie z doświadczenia innych. Wiemy też, że korzyści związane z zastosowaniem tej metody oddziałują na wiele płaszczyzn funkcjonowania organizacji, a przede wszystkim zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Pozostaje więc pytanie, jakie należy sobie zadać – jak benchmarking wygląda w praktyce i na czym polega benchmarking?

Aby skutecznie móc kontrolować działania swojej firmy, ważne jest, aby firma miała świadomość swojej pozycji na rynku. Porównywanie swojej firmy z innymi przedsiębiorstwami w branży pozwala zidentyfikować mocne strony i słabości oraz rozpoznać liczbę obszarów danej organizacji, w których firma może się rozwijać.

Analiza tych obszarów pozwala podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących dalszych działań i doskonalenia w celu osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Porównywanie własnej firmy z innymi organizacjami jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i długotrwałego sukcesu.

Benchmarking stał się jedną z najlepszych metod doskonalenia organizacji. Jest powszechnie stosowaną metodą wykorzystywaną do poprawy wydajności działań firmy, wyników organizacji oraz ogólnego funkcjonowania firm. Przejdź dalej, aby dowiedzieć się m.in. jaki jest cel benchmarkingu oraz jakie organizacje stosują benchmarking!

Czym jest benchmarking?

Benchmarking jest procesem porównywania i oceny wydajności jednej organizacji, produktu lub procesu w porównaniu z innymi. W skrócie, benchmarking pozwala na porównanie własnych wyników z wynikami najlepszych w branży. Proces ten wymaga identyfikacji najlepszych firm ich praktyk w branży i zastosowania ich w celu poprawy wydajności organizacji.

Benchmarking jest szczególnie ważny dla organizacji, które dążą do ciągłego doskonalenia i konkurencyjności, ponieważ pozwala na wykrycie obszarów wymagających poprawy oraz na ustanowienie celów wydajnościowych opartych na najlepszych praktykach w branży. Benchmarking może być również stosowany do monitorowania postępów w realizacji celów oraz do oceny skuteczności działań podjętych w celu poprawy wydajności.

Cele benchmarkingu

Benchmarking to proces porównywania wydajności danej firmy z innymi przedsiębiorstwami na rynku, lub ze standardami branżowymi. Potrzeba dokładniejszej analizy przedsiębiorstwa wynika ze stale zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Przede wszystkim benchmarking pozwala szukać najlepszych praktyk w branży oraz umożliwia wprowadzenie zmian, które poprawią wydajność i konkurencyjność organizacji. Poprzez porównanie swoich wyników z wynikami najlepszych w branży, organizacje mogą również określić cele wydajnościowe i opracować strategie mające na celu ich osiągnięcie.

Benchmarking nie ma na celu kopiowania, lecz zwiększenie efektywności działań organizacji, poprawę jakości produktów lub usług, zwiększenie satysfakcji klientów, poprawę wizerunku organizacji, redukcję kosztów produkcji lub operacyjnych, oraz rozwój pracowników poprzez zastosowanie najlepszych praktyk na rynku.

Dzięki benchmarkingowi organizacje mogą również zdobyć nowe spojrzenie na swoje procesy i operacje, co może prowadzić do innowacji i poprawy jakości. Benchmarking pozwala na poznanie najlepszych praktyk w branży i wdrażanie ich w organizacji, co z kolei prowadzi do wzrostu konkurencyjności i zwiększenia zysków.

Rodzaje benchmarkingu

Benchmarking to metoda porównywania swoich działań lub produktów z najlepszymi na rynku, w celu doskonalenia swoich procesów biznesowych i poprawy konkurencyjności. Wyróżniamy różne rodzaje benchmarkingu, w zależności od celu, który chcemy osiągnąć. Literatura wymienia kilka podstawowych rodzajów benchmarkingu:

 • benchmarking procesowy – ten rodzaj benchmarkingu polega na doskonaleniu zarządzania operacyjnego,
 • benchmarking produktowy – pozwala na realizację strategii imitacji w dziedzinie produktu,
 • benchmarking funkcjonalny – polega na poszukiwaniu punktów odniesienia dla poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa, które chcemy udoskonalić,
 • benchmarking organizacyjny – pomaga w identyfikacji obszarów, które można udoskonalić w działaniu firmy,
 • benchmarking strategiczny – polega na porównaniu wizji, misji, oraz strategii firm w celu identyfikacji kluczowych czynników ich sukcesu rynkowego,
 • benchmarking wewnętrzny – polega na porównywaniu wyników i sposobów realizacji tych samych funkcji w różnych komórkach organizacji,
 • benchmarking konkurencyjny – porównuje naszą firmę z konkurencją na rynku.

Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami benchmarkingu są benchmarking konkurencyjny (zewnętrzny) i funkcjonalny. Benchmarking zewnętrzny pozwala na porównanie naszej firmy z najlepszymi na rynku, dzięki czemu możemy zidentyfikować obszary, w których możemy się poprawić i zwiększyć naszą konkurencyjność. Benchmarking funkcjonalny natomiast pozwala na znalezienie najlepszych praktyk w naszej branży i ich adaptację do naszej firmy. Dzięki temu możemy znaleźć rozwiązania, które są już sprawdzone i dostosować je do naszych potrzeb.

Aby dobrze wykorzysta benchmarking, ważne jest, aby dokładnie zdefiniować cele, jakie chcemy osiągnąć. Następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj benchmarkingu i odpowiednie źródła porównań. Ważne jest, aby dokładnie zbadać i przeanalizować wyniki benchmarkingu oraz wdrożyć odpowiednie zmiany w swojej firmie. Benchmarking nie jest jednorazowym narzędziem, ale procesem ciągłego doskonalenia, który powinien być stosowany regularnie w celu utrzymywania i zwiększania konkurencyjności firmy.

Co zrobić, kiedy mierzysz wysoko?

Najlepsze przykłady zastosowania benchmarkingu możemy zaobserwować w wysoce konkurencyjnej i innowacyjnej branży lotniczej, gdzie jest on uważany za niesamowicie pożyteczne narzędzie poprawiające wyniki firmy. Dodatkowo doceniana zaleta to relatywnie niski koszt jego wykonania.

Southwest Airlines to dzisiaj jeden z najbardziej dochodowych przewoźników lotniczych, jednak nie zawsze tak było. Nieefektywny i błędnie zorganizowany system zarządzania czasem prowadzi do wielu nieprzewidywanych zmian i opóźnień, a w konsekwencji do niezadowolenia klientów.

Aby rozwiązać ten problem, zdecydowano się na rozpoczęcie analizy sytuacji na rynku metod benchmarkingu. Rozpoczęto od porównania swojej strategii z innymi podobnymi firmami w branży, osiągającymi lepsze rezultaty. Dodatkowo Southwest Airlines rozważył również systemy zarządzania czasem wykorzystywane przez nie-lotnicze firmy, znane z efektywności w tej dziedzinie.

Co daje analiza porównawcza?

Wśród analizowanych organizacji wyróżnia się grupa NASCAR, która posiadała świetnie współpracujące i wydajne, przede wszystkim w obszarze zarządzania czasem, załogi obsługi technicznej wyścigów. Na czym polega ich sukces?

Dokładność i jasno wyznaczone zadania okazały się kluczem do tak dobrych rezultatów. Dodatkowo były one determinowane zarówno przez skupienie się na każdym pracowniku, jak i przez rozwijanie dobrze pracujących ze sobą zespołów. Inspirując się tym przykładem, Southwest Airlines stworzył własną strategię.

Dzięki zastosowaniu benchmarkingu SA zoptymalizował i znacząco poprawił czas od podstawienia samolotu do jego wylotu. Najbardziej przyczyniły się do tego ograniczona ilość sprawdzanych bagaży, ujednolicone ukształtowanie samolotów oraz najszybszy z możliwych proces odprawy pasażerów.

Ostatecznie, myśląc kreatywnie i nie ograniczając możliwości benchmarkingu jedynie do branży lotniczej, przewoźnik Southwest Airlines sam stał się punktem odniesienia dla konkurencji. Obecnie jedną z najsilniejszych i najbardziej cenionych przez podróżujących stron spółki jest punktualność.

Od przeciętnej restauracji typu fast food do eksperta jakości

Benchmarking stał się na tyle popularnym narzędziem, że nie tylko firmy mające kłopoty wykorzystują go, aby znaleźć rozwiązanie. Przedsiębiorstwa uznawane za wzór do naśladowania same wychodzą naprzód, oferując swoją wiedzę i doświadczenie.

Prywatna sieć restauracji szybkiej obsługi, Pal’s Sudden Service, obsługuje klientów w 17 lokalizacjach, w promieniu 60 mil od Kingsport. Stworzona formuła pozwoliła osiągnąć wysoki poziom produktów oraz jakość obsługi, dzięki czemu Pal’s został głównym graczem na regionalnym rynku.

Sieć restauracji jako pierwsza w branży restauracyjnej otrzymała nagrodę im. Malcolma Baldrige’a, amerykańską nagrodę jakości. Nawet podczas niepewnej sytuacji ekonomicznej na rynku obroty Pal’s Sudden Service nie przestawały wzrastać.

Inne organizacje zauważyły, jak zmieniała się ta sieć restauracji i, co oczywiste, chciały się dowiedzieć, w jaki sposób udało się to osiągnąć. Thom Crosby, pełniący obecnie funkcję prezesa spółki, zdecydował, aby zaoferować zainteresowanym przedsiębiorstwom sesję benchmarkingu. Zaciekawienie kursem było tak ogromne, że miejsca rozeszły się już pierwszego dnia.

Benchmarking oferowany przez Pal’s Sudden Service miał na celu stworzyć w regionie światowe centrum doskonałej jakości. Dzisiaj Pal’s Business Excellence Institute (BEI) oferuje przeróżne kursy oparte o systemy zarządzania stosowane w restauracji. Są one pomocne nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla takich instytutów jak pozarządowe organizacje czy fundacje.

Etapy stosowania benchmarkingu

Benchmarking jest metodą, która umożliwia przedsiębiorstwom podniesienie swojej wydajności, efektywności i konkurencyjności. Aby metoda ta była skuteczna, należy zastosować metodyczne podejście, zgodnie z procedurą, rzetelnością oraz konsekwencją w agregowaniu i analizowaniu danych.

Standardowo benchmarking składa się z czterech etapów: przygotowawczego, operacjonalizacji tworzenia Benchmarka, podsumowania i analizy danych, oraz wdrożenia zmian na podstawie pozyskanych informacji.

Na etapie przygotowawczym należy określić zakres, formę, metody oraz przedmiot porównania. Konieczne jest także szczegółowe, wyczerpujące opisanie funkcjonowania badanego elementu we własnej firmie. Na tym etapie należy także znaleźć firmę, z którą będziemy mogli wymieniać informacje według ściśle określonego „scenariusza” oraz klarownych i konkretnych reguł.

Etap operacjonalizacji to określenie wskaźników KPI (Key Performance Indicators), które stanowią podstawę pomiaru i porównania elementów. Wskaźniki te powinny by zdefiniowane precyzyjnie, aby trafność i rzetelność całego badania była zapewniona.

Na etapie podsumowania i analizy danych, dokonuje się porównania wyników między badanymi elementami. Ostatnim etapem procesu benchmarkingu jest wdrażanie zmian na podstawie pozyskanych informacji. Warto tutaj wprowadzić praktyki najlepszych firm do strategii własnego przedsiębiorstwa. Poprawnie zaprojektowany i przeprowadzony Benchmark pozwala określić różnice między elementem wzorcowym a elementem do niego porównywanym.

Dzięki benchmarkingowi, przedsiębiorstwa mogą określić różnice w wydajności pracy, jej kosztów, wydajności technologii, ilości powstających w procesie błędów, braków, przestojów, czy też usterek. Benchmarking pozwala także na zaobserwowanie odchyleń jakościowych w podziale pracy, wymaganych do jej wykonania kwalifikacji i kompetencji, uprawnień oraz narzędzi.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób analiza konkurencji może pomóc Ci w rozwijaniu biznesu? Skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Benchmarking, czyli przekonaj się sam!

  Podsumowując, benchmarking to proces, który jest szeroko stosowany przez firmy w celu porównania wyników firmy z innymi podmiotami w danej branży. Polega on na analizie i porównywaniu procesów oraz wyników funkcjonowania przedsiębiorstwa. Benchmarking pozwala określić liczbę mocnych stron własnej organizacji, słabości i obszarów do doskonalenia.

  Firmy stosujące benchmarking starają się uzyskać dostęp do danych dotyczących efektywności firm działających na danym rynku, wydajności i strategii innych firm w celu oceny swojej własnej wydajności i identyfikacji obszarów, w których mogą wprowadzić ulepszenia.

  Poprzez systematyczne porównywanie wyników danego przedsiębiorstwa z najlepszymi praktykami w branży, możliwe jest osiągnięcie wzrostu efektywności i konkurencyjności. Benchmarking stanowi cenny narzędzie zarządzania, umożliwiające firmom zdobycie wiedzy i inspiracji do doskonalenia swoich procesów oraz osiągania lepszych wyników.

  W Polsce i na całym świecie; w małych przedsiębiorstwach i w ogromnych korporacjach; w każdej branży i w każdym sektorze – dobrze wykorzystany benchmarking wszystkim pomaga osiągnąć to, co na początku może wydawać się niemożliwe.

  Najczęstszą formą benchmarkingu, pomagającą zidentyfikować najlepsze praktyki konkurentów, jest analiza konkurencji. Czasami mamy rozwiązania podane jak na tacy, tak jak w przypadku szkoleń BEI, najczęściej jednak trzeba samemu znaleźć inspirację wśród konkurencji do stworzenia własnego, skutecznego i dającego długotrwałe skutki planu. Jak pokazują przykłady, mimo koniecznego nakładu pracy naprawdę warto!

  Weronika Płatek

  Zobacz inne wpisy

  diament strategiczny
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jak diament strategiczny może pomóc w analizie Twojego przedsiębiorstwa?

  Zobacz więcej
  biznesplan
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Biznesplan – sukces Twojego przedsiębiorstwa

  Zobacz więcej
  analiza ilościowa
  Gospodarka

  Czy analiza Monte Carlo może uratować projekt?

  Zobacz więcej