23.04.2024

Przewodnik po OKR, czyli jak efektywnie wyznaczać cele firmy

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, zarządzanie strategią stało się kluczowym elementem sukcesu, a jednym z najbardziej popularnych i skutecznych podejść do tego zagadnienia jest metoda OKR (Objective and Key Results). W tym artykule przyjrzymy się, czym jest OKR, jakie są jego zalety, kluczowe komponenty oraz jak go wdrożyć.

Kluczowe informacje:

 • Metoda OKR (Objectives and Key Results) to popularne podejście do zarządzania celami w organizacjach, opracowane w latach 70. przez Andy’ego Grove’a z firmy Intel oraz spopularyzowane przez Johna Doerra,
 • OKR opiera się na dwóch kluczowych elementach: wyznaczania celów (Objectives) oraz kluczowych wynikach (Key Results), które mają być osiągane ku realizacji wyznaczonych celów,
 • Zalety OKR to lepsze zrozumienie celów przez pracowników, ich większe zaangażowanie, łatwiejszy monitoring postępów i szybsze reagowanie na zmiany,
 • OKR może być stosowane przez różne typy organizacji i osoby, w sytuacjach takich jak zmiana strategii, ekspansja czy wprowadzanie nowych produktów,
 • Proces wyznaczania celów OKR i wdrożenia OKR obejmuje definiowanie celów strategicznych, określanie kluczowych wyników, monitorowanie postępów i aktualizację celów,
 • OKR różni się od innych metod zarządzania celami, takimi jak KPI czy MBO większym naciskiem na mierzalne i konkretne wyniki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie w łączeniu tych metod.

Szczegóły poniżej!

Czym jest OKR? Wprowadzenie do metodyki OKR

Metodyka OKR (Objectives and Key Results) to podejście do zarządzania celami, które pozwala organizacjom skutecznie realizować swoje strategiczne plany. Zastosowanie OKR framework w praktyce polega na tworzeniu celów (Objectives) oraz kluczowych wyników (Key Results), które mają być osiągnięte ku realizacji tych celów. Dzięki temu podejściu, zarówno pracownicy, jak i menedżerowie mogą lepiej zrozumieć oczekiwane rezultaty ich pracy.

OKR co to jest i jak ją stosować?

OKR co to jest? To metoda zarządzania celami, która opiera się na dwóch komponentów okr: wyznaczaniu najważniejszych celów (Objectives) i osiąganiu kluczowych rezultatów (Key Results). Cele są to ogólne, strategiczne priorytety organizacji, natomiast kluczowe wyniki to mierzalne i konkretnie określone rezultaty, które mają być osiągnięte.

W praktyce stosowanie metody OKR można podzielić na kilka etapów. Po pierwsze, należy zdefiniować cele strategiczne organizacji. Następnie, dla każdego celu, należy określić kluczowe wyniki, które mają być osiągnięte. W kolejnym kroku, pracownicy i zespoły ustalają swoje indywidualne i zespołowe OKR-y, które są zgodne z celami organizacji. Na koniec, regularnie monitoruje się postępy i dokonuje ewaluacji osiągniętych wyników.

Przykłady zastosowania OKR w różnych kontekstach obejmują zarówno cele biznesowe, jak i osobiste. Na przykład, firma może wyznaczyć sobie cel strategiczny zwiększenia przychodów o 20% w ciągu roku, a kluczowe wyniki mogą obejmować zwiększenie liczby klientów, wprowadzenie nowych produktów czy poprawę efektywności sprzedaży.

Zalety metody OKR w zarządzaniu przez cele

Zalety zarządzania celami OKR wynikają z jego elastyczności, przejrzystości i skupienia na mierzalnych wynikach. Dzięki temu podejściu, zarządzanie przez cele staje się bardziej efektywne, a pracownicy lepiej rozumieją swoje zadania i oczekiwania. Niektóre z korzyści związanych z zastosowaniem metody OKR to:

 • lepsze zrozumienie celów organizacji,
 • większe zaangażowanie pracowników,
 • łatwiejsze monitorowanie postępów,
 • szybsze reagowanie na zmiany,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej.

Przykłady sukcesów zarządzania celami OKR można znaleźć w historii wielu światowych korporacji, takich jak Google, które możliwe, iż dzięki temu podejściu osiągnęły znaczący wzrost i rozwój.

Różnice między OKR vs KPI i Management by Objectives

OKR vs KPI oraz Management by Objectives (MBO) to trzy różne metody zarządzania celami, które mają swoje zalety i wady. Główna różnica między nimi polega na podejściu do mierzenia wyników i definiowania celów.

W przypadku OKR kluczowe wyniki są mierzalne i konkretnie określone, co pozwala na łatwe monitorowanie postępów oraz realizację celu strategicznego. KPI (Key Performance Indicators) to wskaźniki efektywności, które również są mierzalne, ale mogą być mniej związane z konkretnymi celami strategicznymi. Management by Objectives natomiast skupia się na ustalaniu celów dla poszczególnych pracowników i zespołów, ale nie zawsze uwzględnia mierzalne wyniki.

Praktyczne przykłady różnic między metodami można zobrazować na przykładzie firmy produkcyjnej. W przypadku OKR firma może wyznaczyć sobie cel zwiększenia wydajności produkcji o 10%, a kluczowe wyniki mogą obejmować zmniejszenie liczby awarii maszyn czy skrócenie czasu przestojów. W przypadku KPI, firma może monitorować wskaźniki takie jak liczba wyprodukowanych sztuk na godzinę czy koszt jednostkowy produkcji. W podejściu MBO menedżerowie mogą ustalać cele dla poszczególnych pracowników, takie jak zwiększenie liczby zamówień czy poprawa jakości produktów. Metody te, pomimo swoich różnic, można stosować jednocześnie do różnych celów.

Kto opracował metodę OKR? Metoda najlepszych

Historia powstania metody OKR sięga lat 70. XX wieku, kiedy to Andy Grove, współzałożyciel firmy Intel, opracował to podejście do zarządzania kluczowymi celami. Wówczas, podejście OKR było stosowane głównie wewnętrznie w Intelu, jednak z czasem zyskało na popularności i zaczęło być stosowane przez inne organizacje.

Kluczowe osoby i organizacje związane z rozwojem OKR to przede wszystkim Andy Grove, który jest uważany za twórcę tej metody. Jednakże warto również wspomnieć o Johnie Doerrze, który był uczniem Grove’a i wprowadził OKR do Google w 1999 roku. Mogło się to przyczynić do osiągnięcia pozycji lidera Googla na rynku. Współcześnie, wiele innych światowych korporacji, takich jak LinkedIn, Twitter czy Uber, również korzysta z tej metody zarządzania celami.

Jak metoda OKR ewoluowała na przestrzeni lat? W miarę upowszechnienia metody, jej zastosowanie rozszerzało się na nowe obszary, takie jak zarządzanie projektami, rozwój produktów czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Współcześnie, OKR jest stosowane zarówno przez globalne korporacje, jak i mniejsze firmy oraz organizacje non-profit, co świadczy o uniwersalności i skuteczności tego podejścia.

Kto i kiedy może wykorzystać OKR?

Metoda OKR jest uniwersalnym narzędziem zarządzania celami, które może być stosowane przez różne typy organizacji oraz osoby na różnych stanowiskach. W tej sekcji omówimy, dla kogo jest metoda OKR, kiedy warto zastosować Objective Key Results oraz przedstawimy przykłady OKR-ów w różnych kontekstach.

Warto zauważyć, że podejście OKR jest ramowo elastycznym sposobem, który można dostosować do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Dzięki temu metoda OKR może być stosowana w różnych kontekstach i branżach, co przyczynia się do jej popularności i dalszego rozwoju.

Dla kogo jest metoda OKR?

Metoda OKR jest przeznaczona dla szerokiego spektrum grup zawodowych, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Przykłady grup, które mogą skorzystać z OKR, to:

 • menedżerowie i liderzy zespołów,
 • pracownicy działów HR,
 • specjaliści ds. strategii i rozwoju,
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży,
 • programiści i projektanci,
 • pracownicy działów finansów i controlling.

Różne role w organizacji mogą wykorzystać OKR w celu:

 • ustalania celów strategicznych,
 • monitorowania postępów,
 • oceny efektywności działań,
 • motywowania pracowników,
 • poprawy komunikacji wewnętrznej.

Pokazuje to jak elastyczna jest metoda OKR i w jak szerokiej gamie branż może znaleźć zastosowanie.

Kiedy stosować metodę Objective Key Results?

Optymalny czas na wdrożenie OKR zależy od specyfiki organizacji oraz jej potrzeb. Niektóre sytuacje, które sprzyjają zastosowaniu metody OKR, to:

 • zmiana strategii lub celów organizacji,
 • ekspansja na nowe rynki,
 • wprowadzenie nowych produktów lub usług,
 • restrukturyzacja firmy,
 • potrzeba poprawy komunikacji i współpracy między działami.

Warto zwrócić uwagę na przykłady sytuacji, w których OKR przyniosło korzyści, takie jak:

 • poprawa efektywności pracy zespołów,
 • lepsze zrozumienie celów organizacji przez pracowników,
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji,
 • skrócenie czasu realizacji projektów.

Metoda OKR może być stosowana nie tylko w różnych branżach, ale również w różnych celach, zastosowanie metody może przynieść wiele pozytywnych efektów.

Przykładowe sytuacje, w których warto zastosować metodę OKR

Struktura OKR w praktyce może być stosowana w różnych scenariuszach, zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych firmach czy organizacjach non-profit. Oto przykładowe OKRy w różnych kontekstach:

 1. Firma produkcyjna chce zwiększyć efektywność linii produkcyjnej o 20% w ciągu roku. OKR może pomóc w ustaleniu konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć ten cel, takich jak inwestycje w nowe maszyny czy szkolenia pracowników,
 2. Agencja marketingowa dąży do zwiększenia liczby klientów o 50% w ciągu 6 miesięcy. OKR może pomóc w identyfikacji kluczowych działań, które przyczynią się do osiągnięcia tego celu, np. poprzez zwiększenie budżetu na reklamę czy nawiązanie współpracy z innymi firmami,
 3. Organizacja non-profit chce zebrać 100 000 zł na realizację swojego projektu społecznego. OKR może pomóc w ustaleniu konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć ten cel, takich jak organizacja zbiórek czy pozyskiwanie sponsorów.

Analiza przypadków użycia OKR w różnych kontekstach pokazuje, że metoda ta może być skutecznym narzędziem zarządzania celami, niezależnie od rodzaju organizacji czy branży.

Komponenty systemu OKR. Cele i kluczowe rezultaty

W metodzie OKR dwa główne komponenty to cele oraz kluczowe rezultaty. W tej sekcji omówimy strukturę systemu OKR, jak określić cele i kluczowe rezultaty oraz przedstawimy przykłady dobrze sformułowanych celów i kluczowych rezultatów.

Jak określić cele strategiczne w metodzie OKR?

Cele strategiczne są kluczowym elementem metody OKR, ponieważ stanowią one podstawę dla dalszych działań. Aby skutecznie określić cele strategiczne, warto zastosować następujące praktyczne wskazówki:

 • Formułuj cele ambitne, ale realne do osiągnięcia,
 • Upewnij się, że cele są zgodne z misją i wizją organizacji,
 • Ustal cele, które są istotne dla długoterminowego rozwoju firmy,
 • Uwzględnij potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Wprowadzenie celów strategicznych wpływa na efektywność OKR, ponieważ pozwala skupić się na najważniejszych aspektach działalności. Przykłady dobrze sformułowanych celów strategicznych to:

 1. Zwiększenie przychodów o 25% w ciągu roku,
 2. Wprowadzenie trzech nowych produktów na rynek w ciągu 6 miesięcy,
 3. Zredukowanie kosztów operacyjnych o 15% w ciągu 12 miesięcy.

Kluczowy rezultat to mierzalne i konkretnie określone wyniki, które mają na celu osiągnięcie określonego celu strategicznego. Kluczowe rezultaty są niezbędne w metodzie OKR, ponieważ pozwalają na ocenę postępów i efektywności działań. Aby formułować mierzalne i konkretnie określone kluczowe rezultaty, warto pamiętać o następujących zasadach:

 • Ustal rezultaty, które są mierzalne i możliwe do oceny,
 • Określ konkretne kryteria sukcesu dla każdego kluczowego rezultatu,
 • Upewnij się, że kluczowe rezultaty są związane z celami strategicznymi.

Przykłady dobrze sformułowanych kluczowych rezultatów to:

 1. Zwiększenie liczby nowych klientów o 100 w ciągu kwartału,
 2. Redukcja czasu realizacji projektów o 20% w ciągu 6 miesięcy,
 3. Poprawa wskaźnika zadowolenia klientów o 10 punktów procentowych w ciągu roku.

Przykłady OKR’ów. Jak wygląda dobry OKR?

Analiza przykładów OKR-ów pozwala zrozumieć, jak powinien wyglądać dobry OKR. Cechy charakterystyczne dla dobrze sformułowanego OKR to:

 • Zgodność z celami strategicznymi organizacji,
 • Mierzalność i konkretność kluczowych rezultatów,
 • Realność i osiągalność celów oraz kluczowych rezultatów,
 • Wspieranie długoterminowego rozwoju firmy.

Oto przykład dobrze sformułowanego OKR:

Cel: Zwiększenie przychodów o 25% w ciągu roku.

Kluczowe rezultaty:

 • Zwiększenie liczby nowych klientów o 100 w ciągu kwartału,
 • Wprowadzenie trzech nowych produktów na rynek w ciągu 6 miesięcy,
 • Poprawa wskaźnika zadowolenia klientów o 10 punktów procentowych w ciągu roku.

Tworzenie i wdrożenie OKR-ów w praktyce

W tej sekcji omówimy proces tworzenia celów OKR, wskazówki dotyczące wdrożenia metody OKR oraz przykłady udanego wdrożenia OKR w organizacjach.

Jak napisać własne kluczowe rezultaty?

Tworzenie kluczowych rezultatów jest bardzo istotnym elementem metody OKR. Aby dobrze sformułować kluczowe rezultaty, warto zastosować następujące wskazówki:

 • Upewnij się, że kluczowe rezultaty są mierzalne i możliwe do oceny,
 • Określ konkretne kryteria sukcesu dla każdego kluczowego rezultatu,
 • Unikaj błędów przy wdrażaniu, takich jak formułowanie zbyt ogólnych lub nieosiągalnych rezultatów.

Jakie kroki należy podjąć przy wdrażaniu metody OKR?

Proces wdrożenia metody OKR można podzielić na kilka kroków:

 1. Określ cele strategiczne organizacji,
 2. Ustal kluczowe rezultaty dla każdego celu strategicznego,
 3. Wyznacz cele zespołowe i indywidualne, na poziomie firmy, które są zgodne z celami strategicznymi,
 4. Monitoruj stopień realizacji celów, efektywność działań w osiąganiu celów i kluczowych rezultatów oraz termin realizacji celu,
 5. Dokonuj regularnych przeglądów i aktualizacji celów oraz kluczowych rezultatów.

Unikaj błędów, takich jak brak komunikacji, niejasne cele czy brak monitorowania postępów, podczas wdrożenia OKR.

Dlaczego OKR to podstawa do skutecznego strategii zarządzania celami

Metoda OKR pozwala na efektywne zarządzanie celami zarówno na poziomie organizacji, jak i zespołów czy indywidualnych pracowników. Dzięki jasno określonym celom oraz mierzalnym kluczowym rezultatom metoda OKR umożliwia monitorowanie postępów i efektywność działań w osiąganiu wyznaczonych celów. Wspierając współpracę i komunikację w zespole, OKR przyczynia się do osiągnięcia wspólnych celów.

Podsumowując, metoda OKR jest podstawą do skutecznego zarządzania celami, gdyż pozwala na jasne określenie celów, mierzalne kluczowe rezultaty oraz efektywne monitorowanie postępów. Dzięki OKR, zarówno organizacje, jak i zespoły czy indywidualni pracownicy mogą osiągać wyznaczone cele, co przekłada się na sukces całej organizacji. Warto poświęcić część zasobów i opracować metodę OKR lub skorzystać z doradztwa strategicznego.

Zacznij działać już dziś!

W nieustannie rozwijającym się świecie i coraz bardziej pełnych konkurencji strategia jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wdrożenie metody OKR w organizacji jest rozsądnym krokiem w kierunku rozwoju organizacji. Działanie nad planem strategicznym może znacząco zwiększyć efektywność operacyjną, zadowolenie klientów, a co za tym idzie konkurencyjność na rynku.

Antoni Cieciura

Zobacz inne wpisy

Analiza rynku

Analiza SWOT – jak działa i jak ją wykorzystać w biznesie

Zobacz więcej
druk 3d
Innowacje

Rozwój i komercjalizacja druku 3D w medycynie

Zobacz więcej
Gospodarka

Lead sprzedażowy – jak go pozyskać?

Zobacz więcej