11.08.2022

Analiza PEST jako element badania rynku

Jednym z narzędzi służących do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa jest analiza PEST. Autorstwo tej koncepcji przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi, który w 1967 roku w swojej książce „Scanning the Business Environment” opisał narzędzie zwane ETPS (później przemianowane na PEST). Nazwa jest akronimem czterech angielskich słów, które oznaczają poszczególne „otoczenia” przedsiębiorstwa. Są to: otoczenie polityczne (Political) otoczenie ekonomiczne (Economic) otoczenie socjokulturowe (Social/Socio-cultural) otoczenie technologiczne (Technological) Przedsiębiorca planujący prowadzenie działalności na danym rynku powinien brać pod uwagę każdy z wyżej wymienionych czynników. Aby w łatwo przyswajalny sposób przedstawić poszczególne kroki w analizie PEST posłużono się przykładem przedsiębiorstwa produkującego sprzęt rehabilitacyjny, które planuje wejść na obcy rynek. Analiza PEST powinna być rozpoczęta od określenia poszczególnych aspektów mogących wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na danym rynku. Powinny być one podzielone według poniższych „otoczeń”.

Otoczenie polityczne

Jak sama nazwa wskazuje, na tym etapie analizy pod uwagę powinny być wzięte wszelkie kwestie związane z sytuacją polityczną oraz prawną kraju, w którym planowana jest działalność. Producent sprzętu rehabilitacyjnego powinien zatem przyjrzeć się:

 • stabilności politycznej kraju,
 • systemowi podatkowemu,
 • kwestiom związanym z importem sprzętu medycznego w danym kraju (jeśli planuje działalność na obcym rynku),
 • procesowi rejestracji i wprowadzenia do sprzedaży sprzętu medycznego w danym państwie (odpowiednie organy administracyjne, wymagane dokumenty, czas i koszty rejestracji, konieczność posiadania autoryzowanego reprezentanta),
 • przepisom związanym z zatrudnianiem pracowników.

Otoczenie ekonomiczne

W tej części analizy PEST powinno zawrzeć się informacje dotyczące sytuacji gospodarczej kraju, w którym planuje się otworzenie biznesu. Są to takie dane jak:

 • poziom stóp procentowych,
 • inflacja,
 • wzrost gospodarczy,
 • stopa bezrobocia.

Oprócz tego, aby analiza była bardziej dostosowana do profilu działalności przedsiębiorstwa użytego jako przykład, może obejmować ona dane związane z rynkiem sprzętu medycznego – jego wartość, prognozy z nim związane i trendy na nim panujące.

Otoczenie socjokulturowe

Do czynników socjokulturowych zaliczają się kwestie związane z demografią danego kraju. Poddane analizie są:

 • faza rozwoju demograficznego społeczeństwa (stopa urodzeń i zgonów),
 • preferowany styl życia konsumentów,
 • tradycje i zwyczaje,
 • poziom edukacji,
 • zwyczaje zakupowe,
 • świadomość zdrowotna,
 • panująca struktura rodzinna,
 • podejście społeczeństwa do towarów zagranicznych i krajowych.

Czynniki te mają duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Przykładowo w Iranie niepełnosprawność postrzegana jest jako powód do wstydu, a osoby niepełnosprawne są ukrywane, dlatego popyt na sprzęt rehabilitacyjny jest niski.

Otoczenie technologiczne

Podczas analizy czynników technologicznych wzięte pod uwagę powinny być takie aspekty jak:

 • poziom innowacyjności kraju,
 • wszelkiego rodzaju zachęty podatkowe związane z działalnością B+R,
 • istnienie nowych technologii, z których przedsiębiorstwo może korzystać,
 • dostęp konkurentów do nowych technologii, które mogą zmodyfikować ich produkty,
 • priorytetowe obszary będące celem polityki innowacyjności kraju.

Otoczenie technologiczne ma szczególne znaczenie dla organizacji, która planuje na danym rynku otworzenie zakładów produkcyjnych. Jeśli ekspansja geograficzna ma na celu jedynie sprzedaż produktów za granicę, czynniki technologiczne na obcym rynku nie są tak kluczowe

Identyfikacja zagrożeń i szans oraz działań

Po określeniu czynników występujących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa należy ocenić, które z nich będą miały pozytywny (szanse), a które negatywny (zagrożenia) wpływ na działalność firmy. Do szans dla producenta sprzętu medycznego można przykładowo zaliczyć krótki proces rejestrowania tego typu produktów czy rosnąca świadomość zdrowotną społeczeństwa. Zagrożeniem może być np. wcześniej już wspomniane podejście do osób niepełnosprawnych w Iranie czy brak refundacji sprzętu medycznego przez publiczną służbę zdrowia.

Ostatnim etapem analizy PEST jest określenie działań mających na celu wykorzystanie istniejących szans i uniknięcia zagrożeń. Analiza PEST jest szczególnie pomocnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają działalność lub planują ekspansję na rynki zagraniczne. Ważne decyzje w życiu firmy nie powinny być podejmowane pod wpływem impulsu czy intuicji, powinny być natomiast poparte konkretnymi informacjami i poprzedzone odpowiednimi badaniami rynku. W celu otrzymania analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa warto zwrócić się do firmy doradczej specjalizującej się w tego typu usługach. Poprawnie przeprowadzona analiza PEST pomoże przedsiębiorcy podjąć trafne decyzje co do rozwoju jego działalności.

Jeśli potrzebujesz przeanalizować rynek, na którym działasz i nie wiesz jak to zrobić, sprawdź, jak pomogliśmy naszym klientom w podobnej sytuacji. Umów się na darmową konsultację, a powiemy Ci, jak możemy pomóc w twoim przypadku!

Andrzej Malinowski

Zobacz inne wpisy

outsourcing pracowniczy
Gospodarka

Kiedy zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

Zobacz więcej
analiza rynku
Analiza rynku

Skorzystaj z narzędzi biznesowych, przeprowadź analizę rynku i rozwiń swoją działalność

Zobacz więcej
poley.me
Innowacje

Poley.me – innowacyjny bar przyszłości

Zobacz więcej