22.03.2023

Analiza PEST jako element badania rynku

Kluczowe informacje:

 • Autorstwo koncepcji analizy PEST przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi.
 • Analiza PEST służy do oceny czterech rodzajów czynników zewnętrznych (politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych) w odniesieniu do sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa.
 • Analiza PEST pomaga określić, w jaki sposób wymienione czynniki mogą wpłynąć na wyniki i działalność firmy w perspektywie długoterminowej.
 • Bardziej rozbudowana wersja analizy PEST przedsiębiorstwa, to analiza PESTEL, która dodatkowo bierze pod uwagę czynniki środowiskowe (Environmental) oraz czynniki prawne (Legal).
 • Trzy główne etapy analizy PEST to: określenie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia, ocena wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji oraz określenie zależności między przedsiębiorstwem a jego makrootoczeniem.
 • Analizując czynniki polityczne, należy wziąć pod uwagę wszelkie kwestie związane z sytuacją polityczną oraz prawną kraju, w którym działa lub planuje działać firma.
 • W analizie czynników ekonomicznych powinno zawrzeć się informacje dotyczące sytuacji gospodarczej danego kraju.
 • Do czynników społeczno kulturowych zaliczają się kwestie związane z demografią danego kraju.
 • Analizując czynniki technologiczne, bierze się pod uwagę poziom innowacyjności kraju.
 • Po określeniu czynników występujących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa należy ocenić, które z nich będą miały pozytywny (szanse), a które negatywny (zagrożenia) wpływ na działalność firmy.
 • Celem przeprowadzenia analizy PEST jest spojrzenie na organizację z tzw. lotu ptaka, pozwala na podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy ogólnej kondycji przedsiębiorstwa, umocnieniu jego pozycji na rynku oraz uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Najczęściej przeprowadzane wraz z analizą PEST są analiza SWOT oraz analiza 5 sił Portera.
 • Analiza PEST jest cennym narzędziem podczas budowania strategii działania organizacji.

Szczegóły poniżej!

Czym jest analiza PEST?

Analiza PEST służy do oceny czterech rodzajów czynników zewnętrznych (politycznych, ekonomicznych, socjokulturowych i technologicznych) w odniesieniu do sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa.

Jednym z narzędzi służących do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa jest analiza PEST. Autorstwo tej koncepcji przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi, który w 1967 roku w swojej książce „Scanning the Business Environment” opisał narzędzie zwane ETPS (później przemianowane na PEST).

Nazwa jest akronimem czterech angielskich słów, które oznaczają poszczególne grupy czynników z otoczenia przedsiębiorstwa. Są to: czynniki polityczne (Political), czynniki ekonomiczne (Economic), czynniki socjokulturowe (Social/Socio-cultural) oraz czynniki technologiczne (Technological). Przedsiębiorca planujący prowadzenie działalności na danym rynku powinien brać pod uwagę każde z wyżej wymienionych otoczeń.

Funkcjonuje również bardziej rozbudowana odmiana analizy PEST, która dodatkowo bierze pod uwagę czynniki środowiskowe (Environmental) oraz czynniki prawne (Legal). Wówczas analiza nazwana jest PESTEL.

Etapy analizy PEST

Analiza PEST składa się z trzech głównych etapów.

 1. Określenie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia.
 2. Ocena wpływu każdego z czynników analizy PEST na funkcjonowanie organizacji.
 3. Określenie zależności między przedsiębiorstwem a jego makrootoczeniem.

Analiza PEST krok po kroku - przykład

Aby w łatwo przyswajalny sposób przedstawić poszczególne kroki analizy, przedstawiono przykład analizy PEST dla firmy produkującej sprzęt rehabilitacyjny, która planuje wejść na obcy rynek. Analiza PEST powinna być rozpoczęta od określenia poszczególnych aspektów mogących wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na danym rynku. Powinny być one podzielone według poszczególnych segmentów otoczenia.

Czynniki polityczne

Jak sama nazwa wskazuje, na tym etapie analizy PEST pod uwagę powinny być wzięte wszelkie kwestie związane z otoczeniem politycznym oraz prawnym kraju, w którym planowana jest działalność. Producent sprzętu rehabilitacyjnego powinien zatem przyjrzeć się:

 • stabilności politycznej kraju,
 • systemowi podatkowemu,
 • kwestiom związanym z importem sprzętu medycznego w danym kraju (jeśli planuje działalność na obcym rynku),
 • procesowi rejestracji i wprowadzenia do sprzedaży sprzętu medycznego w danym państwie (odpowiednie organy administracyjne, wymagane dokumenty, czas i koszty rejestracji, konieczność posiadania autoryzowanego reprezentanta),
 • przepisom związanym z zatrudnianiem pracowników.

Analiza czynników politycznych pozwala poznać system przepisów regulujących działania firmy w danym kraju.

Czynniki ekonomiczne

W tej części analizy PEST powinno zawrzeć się informacje dotyczące sytuacji gospodarczej kraju, w którym planuje się otworzenie biznesu. Są to takie dane jak:

 • poziom stóp procentowych,
 • inflacja,
 • wzrost gospodarczy,
 • stopa bezrobocia.

Oprócz tego, aby analiza PEST była bardziej dostosowana do profilu działalności przedsiębiorstwa użytego jako przykład, może obejmować ona dane związane z otoczeniem ekonomicznym rynku sprzętu medycznego – jego wartość, prognozy z nim związane i trendy na nim panujące.

 

Czynniki społeczno-kulturowe

Do czynników społeczno-kulturowych zaliczają się kwestie związane z demografią danego kraju. Poddane analizie są:

 • faza rozwoju demograficznego społeczeństwa (stopa urodzeń i zgonów),
 • preferowany styl życia konsumentów,
 • tradycje i zwyczaje,
 • poziom edukacji,
 • zwyczaje zakupowe,
 • świadomość zdrowotna,
 • panująca struktura rodzinna,
 • podejście społeczeństwa do towarów zagranicznych i krajowych.

Czynniki te mają duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Przykładowo w Iranie niepełnosprawność postrzegana jest jako powód do wstydu, a osoby niepełnosprawne są ukrywane, dlatego popyt na sprzęt rehabilitacyjny jest niski.

Czynniki technologiczne

Podczas analizy czynników technologicznych analizy PEST wzięte pod uwagę powinny być takie aspekty, które pozwolą poznać poziom technologiczny danego rynku. W przypadku producenta sprzętu rehabilitacyjnego, powinno się przeanalizować czynniki, takie jak:

 • poziom innowacyjności kraju,
 • wszelkiego rodzaju zachęty podatkowe związane z działalnością B+R,
 • istnienie nowych technologii, z których przedsiębiorstwo może korzystać,
 • dostęp konkurentów do nowych technologii, które mogą zmodyfikować ich produkty,
 • priorytetowe obszary będące celem polityki innowacyjności kraju.

Otoczenie technologiczne ma szczególne znaczenie dla organizacji, która planuje na danym rynku otworzenie zakładów produkcyjnych. Jeśli ekspansja geograficzna ma na celu jedynie sprzedaż produktów za granicę, czynniki technologiczne na obcym rynku nie są tak kluczowe.

Arkusz metody PEST

Jeśli stoisz przed wyzwaniem przygotowania analizy PEST, poniższy arkusz może być dla Ciebie pomocny!

Identyfikacja zagrożeń i szans oraz działań firmy

Po określeniu czynników występujących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa należy ocenić, które z nich będą miały pozytywny (szanse), a które negatywny (zagrożenia) wpływ na działalność firmy. Do szans dla producenta sprzętu medycznego można przykładowo zaliczyć krótki proces rejestrowania tego typu produktów czy rosnąca świadomość zdrowotną społeczeństwa. Zagrożeniem może być np. wcześniej już wspomniane podejście do osób niepełnosprawnych w Iranie czy brak refundacji sprzętu medycznego przez publiczną służbę zdrowia.

Ostatnim etapem analizy PEST jest określenie działań mających na celu wykorzystanie istniejących szans i uniknięcia zagrożeń.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu analizy rynku, skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Jaki jest cel przeprowadzenia analizy PEST?

  Spojrzenie na organizację z tzw. lotu ptaka, pozwala na podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy ogólnej kondycji przedsiębiorstwa, umocnieniu jego pozycji na rynku oraz uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo zdobyte podczas analizy PEST informacje mogą pomóc w generowaniu większych zysków i uniknięciu porażek.

  Ważne decyzje w życiu firmy nie powinny być podejmowane pod wpływem impulsu czy intuicji, powinny być natomiast poparte konkretnymi informacjami i poprzedzone odpowiednimi badaniami rynku. W celu otrzymania analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa warto zwrócić się do firmy doradczej specjalizującej się w tego typu usługach. Poprawnie przeprowadzona analiza PEST pomoże przedsiębiorcy podjąć trafne decyzje co do rozwoju jego działalności.

  Jeśli potrzebujesz przeanalizować rynek, na którym działasz i nie wiesz jak to zrobić, sprawdź, jak pomogliśmy naszym klientom w podobnej sytuacji.

  Kiedy stosuje się analizę PEST?

  Analiza PEST jest szczególnie pomocnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność lub planują ekspansję na rynki zagraniczne. Analiza makrootoczenia firmy jest działaniem wartym podjęcia również w sytuacji, gdy organizacja zmaga się z utratą pozycji na rynku, zmniejszeniem się zysków lub ogólnym spadkiem kondycji przedsiębiorstwa.

  Gdzie szukać informacji do analizy PEST?

  W celu odnalezienia informacji przydatnych do przeprowadzenia analizy PEST, warto skorzystać z:

  • roczników i informatorów GUS oraz WUS (Wojewódzki Urząd Statystyczny),
  • prospektów emisyjnych,
  • publikacji bankowych,
  • szkoleń, seminariów i konferencji,
  • sprawozdań rocznych przedsiębiorstw,
  • publikacji instytucji naukowych,
  • środków masowego przekazu,
  • dzienników ustaw,
  • czasopism branżowych,
  • portali internetowych,
  • targów i wystaw.

  Należy pamiętać, że każde źródło, z którego czerpie się informacje, powinno zostać zweryfikowane. Takie działanie pozwoli na uniknięcie błędów podczas przeprowadzania analizy PEST, gwarantując jej rzetelne wyniki.

  Inne przydatne analizy biznesowe

  Często do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa używa się analizy PEST we współpracy z innymi narzędziami, co zapewnia jasne zrozumienie sytuacji i pozwala powiązać czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej przeprowadzane wraz z analizą PEST są:

  Arkusz analizy 5 sił Portera

  Analiza PEST jest cennym narzędziem podczas budowania strategii działania firmy

  Prawidłowo przeprowadzona analiza PEST ukazuje, jakie zagrożenia mogą mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Poddanie analizie makroekonomicznego otoczenia organizacji pozwala zdobyć informacje o obszarach, które często są pomijane lub zapomniane. Warto pamiętać, że aby otrzymać najlepszy obraz sytuacji rynkowej, należy przeprowadzić dokładną analizę rynku. Dzięki temu pozyskanie lub utrzymanie silnej pozycji na rynku stanie się prostsze.

  Magdalena Gancarz

  Zobacz inne wpisy

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Mapowanie procesów BPMN – co to takiego i dlaczego warto z tego skorzystać?

  Zobacz więcej
  Co to jest metoda CIV
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Co to jest metoda CIV i do czego ją wykorzystać?

  Zobacz więcej
  Gdzie szukać środków na dofinansowanie?
  Gospodarka

  Gdzie szukać środków na dofinansowanie?

  Zobacz więcej