26.04.2022

Do czego służy metoda ASTRA?

Kluczowe informacje

 • Metoda ASTRA to rodzaj analizy strategicznej, która składa się z oceny przyjętej wcześniej strategii zarządzania oraz diagnoza sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji oraz późniejszej modyfikacji, odrzucenia lub też opracowania nowej strategii.
 • Wykonanie analizy astra zaczynamy od diagnozy stanu faktycznego organizacji oraz określnie opłacalności wcześniej przyjętej strategii.
 • Drugą fazą metody ASTRA jest analiza otoczenia konkurencyjnego firm. Etap ten sprowadza się do określenia pozycji firmy względem konkurentów oraz określenia szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu zewnętrznym firmy.
 • Kolejny etap metody ASTRA to zbadanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Ostatnim krokiem jest zebranie informacji pozyskanych w poprzednich etapach, przygotowanie wariantów dalszego działania firmy i dokonania wyboru jednego z nich

Czym jest metoda ASTRA?

Metoda ASTRA to rodzaj analizy strategicznej, która jest ukierunkowana na 2 zasadnicze obszary działalności organizacji. Pierwszym z nich jest ocena przyjętej wcześniej strategii zarządzania oraz diagnoza sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji. Drugim obszarem jest modyfikacja dotychczasowej strategii, jej odrzucenie lub też opracowanie nowej koncepcji działania.

Analizę ASTRA można podzielić na 4 zasadnicze fazy:

 • Ocena realizacji przyjętej strategii,
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego,
 • Badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Projektowanie opcji strategicznych.

Metoda ASTRA pomaga w podjęciu decyzji co do dalszej długofalowej strategii działania firmy na podstawie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Analiza ta jest najczęściej stosowana przez najwyższe kierownictwo dużych organizacji, lecz może być również z powodzeniem używana w mniejszych biznesach.

Wyróżniamy 4 etapy analizy astra:

 • Ocena realizacji przyjętej strategii,
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego,
 • Badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Projektowanie opcji strategicznych

Metoda ASTRA - jak ją zastosować?

W pierwszej fazie metody ASTRA należy ocenić skuteczność realizacji przyjętej wcześniej strategii, czyli inaczej dokonać diagnozy stanu faktycznego organizacji. Istotnym działaniem jakie należy podjąć jest tzw. badanie potrzeb publicznych, czyli określenie potrzeb społeczeństwa, które organizacja może zaspokoić. Należy ocenić, czy misja firmy faktycznie odzwierciedla realne potrzeby społeczne, zarówno te, które firma może zaspokoić podstawową działalnością operacyjną (produkcyjną, usługową lub handlową) jak i te, które odnoszą się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR).

Umów się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  W pierwszej fazie istotne jest także określenie opłacalności przyjętej strategii. Konieczne jest więc to, aby przyjrzeć się osiąganym wynikom finansowym, obliczyć wskaźniki finansowe dotyczące rentowności, płynności finansowej i wypłacalności firmy, a następnie ocenić, czy osiągają optymalną wartość. Jeżeli firma znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej, jest zmuszona skupić się na działaniach naprawczych, a misja i cele przedsiębiorstwa nie mogą być realizowane do czasu poprawy tej sytuacji.

  Drugą fazą metody ASTRA jest analiza otoczenia konkurencyjnego firmy. Etap ten sprowadza się do określenia pozycji firmy względem konkurentów oraz określenia szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu zewnętrznym firmy. Do określenia pozycji rynkowej można wykorzystać analizę 5 sił Portera oraz mierniki takie jak:

  • udział w rynku,
  • wielkość przychodów ze sprzedaży produktów lub usług,
  • osiągany zysk,
  • wartość marki,
  • udział eksportu i produkcji krajowej w ogólnej wartości sprzedaży,
  • wskaźniki jakościowe i produkcyjne wyrobów.

  Natomiast w celu określenia szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym można zastosować analizę SWOT lub analizę PEST.

  Kolejny etap metody ASTRA to zbadanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Faza ta odnosi się do oceny sytuacji wewnętrznej firmy, określenia mocnych i słabych stron organizacji w następujących obszarach:

  • sytuacja ekonomiczno-finansowa,
  • marketing,
  • zatrudnienie oraz płace,
  • system kontroli jakości,
  • struktura organizacyjna i proces zarządzania.

  W tej fazie ponownie można zastosować analizę SWOT. Na tym etapie metody ASTRA należy poszukiwać sposobów do niwelowania i eliminowania błędów i niesprawności w poszczególnych obszarach, przy czym w pierwszej kolejności warto się zastanowić, czy można wyeliminować problemy za pomocą zasobów wewnętrznych firmy, które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych.

  Ostatnia faza analizy ASTRA to zaprojektowanie opcji strategicznej, czyli zebranie informacji pozyskanych w poprzednich etapach, przygotowanie wariantów dalszego działania firmy i dokonania wyboru jednego z nich. Może to być zarówno modyfikacja dotychczasowej koncepcji działania, jej odrzucenie lub też przyjęcie całkowicie nowej strategii. Jest to niezwykle ważny etap analizy ASTRA, ponieważ wdrożenie wybranego wariantu działania będzie wiązało się z zaangażowaniem czasu, energii oraz środków finansowych często w długim terminie. Dlatego należy przeprowadzić rzetelną ocenę efektywności każdego z dostępnych wariantów działania, tak aby wkrótce nie zaszła konieczność ponownego przeprowadzenia analizy ASTRA.

  Podsumowanie

  Analiza ASTRA jest skutecznym i jednocześnie stosunkowo prostym narzędziem umożliwiającym określenie dalszej strategii działania przedsiębiorstwa na podstawie oceny skuteczności dotychczasowego programu funkcjonowania oraz sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa.

  Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że można ją przeprowadzić za pomocą szerokich prac badawczych, jak również uprościć proces skupiając się na pozyskaniu najważniejszych danych dotyczących uwarunkowania przedsiębiorstwa. Zastosowanie metody ASTRA może okazać się kluczem do osiągnięcia rynkowego sukcesu firmy.

  Wojciech Majek

  Zobacz inne wpisy

  badanie rynku - miasto
  Analiza konkurencji

  Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

  Zobacz więcej
  wyzwania branży nieruchomości
  Gospodarka

  Jakie Wyzwania Czekają Branżę Nieruchomości?

  Zobacz więcej
  Gospodarka

  Outsourcing – korzyści płynące ze specjalizacji

  Zobacz więcej